Reclami la quantia indegudament pagada per l’aplicació de les clàusules sòl i despeses d’hipoteca.

by | 27 de gener de 2017

Des del 21 de gener de 2017, i després de l’aprovació pel Govern del Reial decret-llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, els afectats ja compten amb una via extrajudicial per resoldre, de forma senzilla, ràpida i gratuïta, les seves reclamacions derivades de les últimes sentències judicials, com la del 21 de desembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El procediment serà obligatori per a l’entitat financera quan ho sol·liciti el client, que tindrà tres mesos per arribar-hi a un acord i resoldre les reclamacions. Encara que la via judicial sempre està oberta, es tracta d’evitar el col·lapse dels Tribunals i permetre que tot el procés es dugui a terme amb totes les garanties per al consumidor.

En les últimes dates s’han produït dues novetats Jurisprudencials, de gran transcendència, que afecten la majoria de HIPOTEQUES existents:
1er.-  CLÀUSULA SÒL:  Per una banda, i amb l’aprovació del Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, fruit de la Sentència de data 21 de desembre de 2016 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s’ha aprovat un mecanisme per instar les entitats financeres a la DEVOLUCIÓ del capital percebut de més per aplicació de les clàusules sòl, previ càlcul de la quantitat a retornar, desglossament en el que s’han d’incorporar els interessos.
Han de fer-se les següents consideracions: l’entitat ha de respondre en el termini màxim de tres mesos; la mateixa es pot OPOSAR, comunicant les raons en que motiven la seva decisió; i en aquest últim cas, queda oberta la via de reclamació judicial.
2n.- DESPESES: D’altra banda, la Sentència del Tribunal Suprem número 705/2015 de 23 de desembre, pel que fa als DESPESES derivats de l’escriptura hipotecària, considera ABUSIUS, i per això, NULS, les següents:
(a) Factures de Notaria i Registre de la Propietat.
(b) Impost d’Actes Jurídics Documentats.
(c) Les despeses de taxació inicial de l’immoble i de les successives taxacions. Aquesta despesa s’ha   considerat per part de la Il·lma. Audiència Provincial de Girona (sent. 55/2016 de 10 de març) que ha de ser assumit per l’empresari a l’estar compresa en l’art. 89.3 lletra a) del TRLGCU ja que tota hipoteca ha de tenir un valor de taxació, i que és de l’interès del prestador saber si la finca cobreix el crèdit.
(d) Les despeses judicials o extrajudicials derivades de l’incompliment de les seves obligacions de la part prestatària, inclosos els honoraris d’advocats.
(e) Despeses de tramitació de l’escriptura davant el Registre de la propietat i l’oficina liquidadora d’impostos.
(f) Les despeses per exigir el compliment del que s’ha pactat.
 
Per poder efectuar aquesta RECLAMACIÓ amb les màximes garanties, els serveis jurídics de GESTORIA BARCELO SL, integrat pel despatx d’advocats COLL & SILVEIRA ADVOCATS SLP, els ofereixen la possibilitat de tramitar el procediment EXTRAJUDICIAL, i en cas de ser denegat, instar la DEMANDA JUDICIAL pertinent.
 

Com a DOCUMENTACIÓ, és recomanable la següent, essent només la primera requisit imprescindible:
 
1.- Còpia de l’Escriptura d’hipoteca.
2.- Últim rebut de la hipoteca.
3.- Factures o rebuts de despeses de Registre, Notaria, Gestoria, taxació, etc.
4.- Impost d’Actes Jurídics Documentats.
5.- Fotocòpia DNI.

 
Es poden posar en contacte amb el nostre despatx a través del telèfon 93 798 96 11, o via email: info@gestoriabarcelo.com.
 

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.