Les claus de la nova Llei contra el frau fiscal

by | 19 de juliol de 2021

Al BOE del 10 de juliol de 2021, s’ha publicat la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que aprova mesures molt diverses, de diferent importància, en l’àmbit tributari, i que afecten la gran majoria d’impostos estatals. Entre aquestes mesures destaquen la modificació en la transparència fiscal internacional, la modificació del règim de les SICAV, i de la tributació de les SOCIMI, la substitució del valor real pel valor de referència del cadastre en els impostos patrimonials, la modificació en la regulació relativa a la reducció del 60% aplicable als rendiments del capital immobiliari derivats de l’arrendament d’habitatges, modificacions en la tributació de les assegurances de vida en l’IRPF i en l’IP, tributació dels pactes successoris i s’introdueixen també nombroses modificacions en la Llei General Tributària, amb afectació als recàrrecs per extemporaneïtat, als interessos de demora, l’obligació d’informar de béns i drets a l’estranger la informació sobre criptomonedes o l’autorització judicial per a l’entrada al domicili dels obligats tributaris. També convé destacar la modificació en la prohibició dels pagaments en efectiu i, en concret, en la reducció dels imports límits anteriorment vigents (de 2.500 euros a 1.000 euros).

 
Totes elles son rellevants, però per la seva importància en destaquem les següents:
 

  • La reducció del 60% aplicable als rendiments del capital immobiliari derivats de l’arrendament d’habitatges en l’IRPF, només es pot aplicar sobre el rendiment net positiu calculat pel contribuent en la seva declaració-liquidació o autoliquidació, sense que procedeixi la seva aplicació sobre el rendiment net positiu determinat per l’Administració en la tramitació d’un procediment de comprovació o d’inspecció (incorporant ingressos no declarats o eliminant despeses computades i no deduïbles), encara que el contribuent hagi col·laborat amb la seva declaració o acceptació durant la tramitació del procediment.

 

  • Substitució en l’ISD i en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) del valor real pel valor dels béns a l’efecte del càlcul de la base imposable, establint que en el cas de béns immobles el seu valor no serà el de mercat -que és la norma general- sinó el valor de referència determinat pel cadastre, i s’estableix la manera de fer-ho per la Direcció General d’aquest organisme.

 

  • Es regula amb un cert detall el règim d’autorització judicial d’entrada al domicili de l’obligat tributari que hagi estat sol·licitada per l’Administració Tributària en actuacions de comprovació tributària.

 

  • S’inclou en l’obligació d’informar en el model 720 de béns i drets a l’estranger, la informació sobre la propietat de les monedes virtual.

 

  • Es disminueix el límit general de pagaments en efectiu entre empresari i professionals de 2.500 a 1.000 euros. Així mateix, es disminueix de 15.000 a 10.000 euros quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional. Aquesta disminució del límit general s’aplicarà a tots els pagaments efectuats a partir de l’11 de juliol de 2021, encara que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l’establiment de la limitació.

 
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.
 
Una salutació cordial,
 

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.