Guia Completa de la Campanya de Renda i Patrimoni 2023: Tot el que Necessites Saber per Optimitzar els teus Impostos!

by | 26 de març de 2024

La campanya de la declaració de la renda i patrimoni corresponent a l’exercici 2023 arrenca el 3 d’abril i s’estendrà fins a l’1 de juliol de 2024, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des del 3 d’abril fins al 26 de juny de 2024, tots dos inclusivament.

Principals novetats IRPF 2023

Obligació de declarar: ascendeix de 14.000 a 15.000 euros el llindar de l’obligació de declarar per als qui percebin (i) rendiments del treball de més d’un pagador, (ii) pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, (iii) rendiments del treball no subjectes a retenció (perquè el pagador campanya de declaració de la rendano estigui obligat a retenir), o (iv) rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció.

A més, amb efectes de l’1 de gener de 2023, s’estableix l’obligació de declarar per a totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta, com a treballadors per compte propi, en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar.

Consideració fiscal de les dietes i assignacions per a despeses de viatge: s’eleva des del 17 de juliol de 2023, de 0,19 euros a 0,26 euros per quilòmetre recorregut la quantitat exceptuada de gravamen destinada per l’empresa a compensar les despeses de locomoció de l’empleat o treballador que es desplaci fos de la fàbrica, taller, oficina, o centre de treball, per a fer el seu treball en un lloc diferent sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament.

Amortització accelerada de determinats vehicles i de noves infraestructures: a partir de l’1 de gener de 2023, s’estableix la possibilitat d’amortitzar determinades inversions d’elements afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025, en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades, sota el compliment de determinats requisits i condicions. En concret, es permet amortitzar així les inversions en:

  • Determinats vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV.
  • Noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.

Llibertat d’amortització en inversions que usin energia procedent de fonts renovables: es poden amortitzar lliurement en el període impositiu 2023 les inversions en instal·lacions destinades a:

  • Autoconsum d’energia elèctrica que usin energia procedent de fonts renovables d’acord amb el definit en el Reial decret 244/2019, de 5 d’abril.
  • Ús tèrmic de consum propi que utilitzin energia procedent de fonts renovables, que substitueixin a instal·lacions que usin energia procedent de fonts no renovables fòssils.

Aquest incentiu fiscal només serà aplicable a aquelles inversions l’entrada en funcionament de les quals hagi estat en l’exercici 2023 i 2024.

Tipus de gravamen de l’estalvi: es regulen nous tipus de gravamen, afegint dos trams a la base liquidable entre 200.000 i 300.000 € amb tipus del 27% (abans 26%) i a partir de 300.000 €, que s’aplica el tipus del 28% (abans 26%). Aquesta modificació serà aplicable també als contribuents que es beneficiïn del règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol.

Deducció per l’adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible i punts de recàrrega: a fi de fomentar la mobilitat elèctrica i reduir la dependència de combustibles fòssils, l’article 189 del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, ha modificat, amb efectes de 30 de juny de 2023, la Llei de l’IRPF per a establir dues noves deduccions temporals en la quota íntegra estatal, que seran aplicables fins al 31 de desembre de 2024:

  • Deducció per l’adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible nous.
  • Deducció per a la instal·lació de punts de recàrrega de bateries per a aquests vehicles elèctrics.

L’import d’aquestes deduccions, igual que la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, recau exclusivament sobre la quota íntegra estatal.

Deducció per maternitat: s’ha modificat la Llei de l’IRPF per a ampliar als beneficiaris de la deducció per maternitat a totes aquelles dones amb fills menors de tres anys que en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació, o bé que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest últim cas, de trenta dies cotitzats.

S’elimina el requisit d’exercir una activitat per compte propi o aliè per la qual estigui donada d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social per a tenir dret a la mateixa i la limitació de l’import de la deducció a les cotitzacions reportades en el període impositiu.

Amb la finalitat de poder oferir-li el millor servei, li preguem que prepari al més aviat possible la documentació necessària per a poder analitzar-la conjuntament.

Poden posar-se en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.