Les societats civils amb objecte mercantil passaran a tributar per l’impost sobre societats a partir del pròxim 1 de Gener de 2016

by | 1 d'octubre de 2015

A partir de 2016, les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil tributaran en l’impost sobre societats. No obstant això, s’ha previst legalment un règim transitori que habilita la possibilitat que els socis d’aquestes entitats en promoguin la dissolució i liquidació durant els 6 primers mesos de 2016, operació a la qual se li atorga un règim d’exempció fiscal o diferiment d’impostos.

Els volem recordar que les societats civils amb objecte mercantil passen a ser contribuents de l’impost sobre societats a partir del gener de 2016 i no tindran la consideració de contribuent en l’IRPF, i s’estableix un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de societats civils en les quals concorrin determinades circumstàncies.
Aquesta mesura suposa una novetat significativa en aquest tipus d’entitats en la mesura en què la tributació actual que se’ls aplica es calcula sobre la base del règim d’atribució de rendes, és a dir, s’imputa a la declaració de renda personal de cadascun dels socis o partícips de l’entitat el rendiment que li correspon en funció del seu percentatge de participació o de titularitat en la societat civil, i per tant no recau en la tributació directa sobre aquestes entitats.
Hi ha dos requisits perquè les societats civils siguin contribuents de l’impost sobre societats:
a) Que tinguin personalitat jurídica per fer públics els seus pactes
Amb aquest requisit el que es pretén és expulsar de l’àmbit de la tributació en l’IRPF a les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil amb la doble pretensió, pel que sembla, de reduir de manera indirecta l’àmbit d’aplicació del règim de mòduls del mètode de l’estimació objectiva (mòduls) i d’evitar nínxols d’elusió contributiva.

  • Una societat civil té personalitat jurídica si actua davant tercers en nom propi (per a això n’hi ha prou que hagi aportat un contracte de constitució a Hisenda, a l’efecte d’obtenir el seu CIF).

b) Que tinguin objecte mercantil
Tenint en compte que existeixen determinades societats civils que tenen objecte mercantil, s’ha decidit distingir entre les societats civils que no tinguin objecte mercantil, les quals seguiran tributant com fins ara en virtut del règim d’atribució de rendes, i les societats civils que tinguin objecte mercantil, que passen a tenir la consideració de subjectes passius de l’impost sobre societats i a tributar d’acord amb el règim general de tributació regulat en el citat impost.
Té objecte mercantil si realitza activitats regulades en el codi de comerç. Per tant, i seguint el criteri d’Hisenda, en principi (excepte nou criteri o modificació legal) les societats civils que realitzen activitats professionals, agrícoles o ramaderes no es veuen afectades.
El legislador a l’hora d’establir aquest requisit, no ha desenvolupat aquesta qüestió. El tema està a determinar què s’entén per objecte mercantil. En tot cas, recordem que l’article del codi de comerç estableix que:
“No es reputaran mercantils:

  • Les compres d’efectes destinats al consum del comprador o de la persona per l’encàrrec de la qual s’adquirissin.
  • Les vendes que fessin els propietaris i els pagesos o ramaders dels fruits o productes de les seves collites o bestiars, o de les espècies en les quals els paguin les rendes.
  • Les vendes que, dels objectes construïts o fabricats pels artesans, fessin aquests en els seus tallers.
  • La revenda que faci qualsevol persona no comerciant de la resta dels apilaments que va fer per al seu consum.”

Ara bé, en la pròxima reforma del codi mercantil s’aborda aquesta qüestió i considerarà també mercantils les activitats professionals, agrícoles o ramaderes.

Règim transitori

En qualsevol cas, s’ha establert un mecanisme especial per evitar que, com a conseqüència del canvi, les rendes de les societats civils tributin dues vegades. Així mateix existeix un règim especial que facilita la dissolució de les entitats que no vulguin aplicar aquest canvi.
Atenció. Es regula un règim transitori per a la distribució de beneficis i rendes obtingudes en la transmissió de participacions d’aquestes entitats, generats en exercicis en els quals tributaven per atribució de rendes en l’IRPF i que es reparteixen en períodes iniciats a partir de l’01-01-2016, distingint entre les societats civils que havien de portar comptabilitat segons el codi de comerç en 2013 i 2014 i les que no.
 
Es poden posar en contactes amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.
 

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.