Hisenda urgeix a les empreses a preparar-se per a un Brexit dur. Quins són els seus efectes fiscals?

by | 18 d'octubre de 2019

Hisenda està advertint a les empreses que el pròxim 31 d’octubre està previst que es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la UE i que, si no s’arriba a un acord, això implicarà que, a partir de l’1 de novembre, el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera, i que es consideraran exportacions o importacions el que abans eren operacions intracomunitàries entre el Regne Unit i la resta dels països pertanyents a la UE.

El Regne Unit es pot convertir l’1 de novembre en un país tercer. Tres anys després de la seva decisió d’abandonar la Unió Europea, encara no se sap ni com ni quan es produirà la sortida, però tot apunta al fet que serà sense acord i a partir del 31 d’octubre del 2019.
En aquest sentit, Hisenda està advertint a les empreses que el pròxim 31 d’octubre està previst que es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la UE (Brexit) i que, si no s’arriba a un acord, això implicarà que, a partir de l’1 de novembre, el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera.
L’Agència Tributària ha remès cartes al nucli dur de les empreses que operen principalment amb el Regne Unit i que no tenen experiència amb tercers països, és a dir, de fora de la UE. Es tracta de posar l’accent que el Brexit “pot tenir un efecte significatiu en la seva organització i/o en els seus fluxos logístics” i els commina a “avaluar aquest impacte”. Des del fisc traslladen que veuen “amb preocupació” com s’acosta la data.
En aquest complex escenari polític, les empreses i professionals han d’estar preparats per a qualsevol contingència fiscal.
 
Quins són els principals efectes fiscals del Brexit?
IVA importacions
A partir del 31 d’octubre del 2019, el Regne Unit serà un “tercer país”, és a dir, un país no membre de la UE, per la qual cosa la percepció de l’IVA tindrà lloc en el moment de la importació, quan les mercaderies entrin a la UE. És a dir, les importacions del Regne Unit estaran subjectes al pagament de l’IVA a la importació, i s’haurà de realitzar la liquidació de l’impost en la declaració duanera. Aquest IVA cal ingressar-lo en els terminis corresponents, si bé existeix la possibilitat que, en determinats casos, les quotes de l’IVA de la importació s’ingressin en la declaració-liquidació corresponent al període en què es rebi el document en el qual consti la liquidació practicada per l’Administració (IVA diferit).
IVA exportacions
Les exportacions de mercaderies al Regne Unit estaran exemptes de l’IVA. Les mercaderies que siguin transportades des del territori d’aplicació de l’IVA espanyol (Península i Balears) al Regne Unit seran exportacions i estaran exemptes d’IVA. La declaració duanera d’exportació serà un dels mitjans de prova admesos a l’efecte de justificar aquesta exempció.
IVA diferit
Per a poder optar pel pagament de l’IVA diferit s’haurà de presentar l’IVA mensualment. En el cas que el seu període de declaració fos trimestral, es podrà canviar a mensual mitjançant la inscripció en el Registre de devolució mensual (REDEME). En aquest sentit, és important tenir en compte que llavors s’estarà obligat al Subministrament immediat d’informació (SII).
Base imposable de l’IVA en la importació
Per calcular la base imposable, cal sumar-li al valor en duana els següents conceptes, si no hi estan compresos:

  • Els impostos, drets, exaccions i altres gravàmens que es reportin amb motiu de la importació, excepte l’IVA.
  • Les despeses accessòries, com les comissions i les despeses d’embalatge, transport i assegurança que es produeixin fins al primer lloc de destinació dels béns a l’interior de la comunitat.

Atenció. Per evitar una doble tributació, les adquisicions intracomunitàries el transport de les quals des del Regne Unit a un dels 27 Estats membres s’inicia abans de la data de retirada de la Unió Europea, no seran tingudes en compte si l’arribada de les mercaderies al lloc de destinació es produeix a partir de la data de retirada donant lloc a una importació.

Prestació de serveis
Quant a les prestacions de serveis, s’aplicaran les regles de localització previstes en els articles 69 i 70 de la LIVA, tenint en compte que el Regne Unit deixa de pertànyer a la UE i, en particular, la regla d’ús efectiu recollida en l’article 70.dos de la LIVA. De tal manera que estaran subjectes a l’IVA espanyol els serveis enumerats en aquest article quan es localitzin al Regne Unit, però la seva utilització o explotació efectiva es realitzi en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol.
Per a la determinació d’on es localitza un servei prestat a un client establert al Regne Unit o rebut d’empresaris d’aquest país es troba disponible l’eina d’ajuda “Localitzador de prestacions de serveis”:
Localitzador de prestació de serveis
Model 349
Desapareix l’obligació de declarar les operacions amb el Regne Unit en la declaració informativa d’operacions intracomunitàries (model 349), ja que aquestes operacions deixen de ser intracomunitàries.
NIF-IVA
Les empreses espanyoles que realitzin operacions amb el Regne Unit ja no tindran l’obligació d’identificar-se mitjançant NIF-IVA.
Número EORI
En el cas de realitzar operacions duaneres (importacions o exportacions), hauran de disposar d’un número EORI. Les empreses que hagin de figurar com a exportadors o importadors en un despatx duaner relatiu a un enviament a través d’un port o aeroport espanyol necessitaran un número EORI, ja que en cas contrari no es podrà realitzar el despatx en les duanes. El EORI és un número únic en tota la UE, que assigna l’autoritat duanera d’un Estat membre als agents econòmics, siguin empreses o bé persones.
Representant fiscal
Una societat establerta al Regne Unit que realitzi operacions imposables en un Estat membre de la UE podrà ser obligada per aquest Estat membre a designar a un representant fiscal com a deutor de l’IVA.

Atenció. Els empresaris establerts al Regne Unit que realitzin operacions subjectes a l’IVA en la Península i Balears, han de nomenar un representant a l’efecte del compliment de les obligacions imposades en la Llei 37/1992, de l’impost sobre el valor afegit, tret que amb el Regne Unit existeixin instruments d’assistència mútua anàlegs als instituïts en la Comunitat (art. 164.Un.7è LIVA)

Règim especial de prestació de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió o electrònics (MOSS)
Els empresaris establerts al Regne Unit que apliquin el règim de Mini One-Stop Shop (MOSS) per a les prestacions de serveis de telecomunicacions, radiodifusió i electrònics a particulars residents a la Unió Europea, hauran de canviar la seva identificació MOSS i registrar-se en un Estat membre en el règim de no establerts en la Unió.
Els empresaris identificats en algun dels 27 Estats membres inclouran en les declaracions d’IVA MOSS per al primer trimestre de 2019 els serveis prestats al Regne Unit fins a la data de sortida, encara que hagin de presentar aquestes declaracions després de la data esmentada.
Devolució IVA no establerts
Els empresaris establerts al Regne Unit que adquireixin mercaderies i serveis en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol (Península i Balears) i desitgin sol·licitar la devolució de l’IVA suportat, ja no podran presentar la seva sol·licitud per via electrònica, de conformitat amb la Directiva 2008/9/CE del Consell, i hauran de fer-ho conformement a la Directiva 86/560/CEE del Consell.
Serà necessari que el sol·licitant nomeni un representant resident en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol i que existeixi reciprocitat de tracte al Regne Unit respecte a les empreses espanyoles, excepte en els següents casos:

  1. Plantilles, motlles i equips adquirits o importats per a ser utilitzats en la fabricació de béns que siguin exportats amb destinació a l’empresari o professional no establerts o destruïts.
  2. Serveis d’accés, hostaleria, restauració i transport vinculats amb l’assistència a fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o  professional que se celebrin en el territori d’aplicació de l’impost (Península i Illes Balears).
  3. Béns i serveis destinats a la prestació dels serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics per empresaris que apliquin la MOSS.

No obstant això, en el cas de l’IVA suportat abans de la data de retirada del Regne Unit de la Unió Europea no serà aplicable l’exigència de reciprocitat, l’obligació de nomenar representant, ni determinades limitacions i condicions addicionals. No obstant això, l’Administració podrà requerir al sol·licitant que provi la seva condició de subjecte passiu de l’impost i aportació de les factures.
Impostos especials
En relació amb els impostos especials, la circulació de productes que entrin en el territori de la UE procedents del Regne Unit o que s’expedeixin o transportin des del territori de la UE al Regne Unit es tractarà, respectivament, com a importació o exportació de productes subjectes a impostos especials.
Aranzels
Les mercaderies estaran subjectes a les formalitats, supervisió i control duaner, per la qual cosa s’aplicaran els aranzels corresponents. A més, determinades mercaderies poden sofrir restriccions i fins i tot prohibicions.
Per a més informació:
Efectes del BREXIT en l’àmbit duaner i dels impostos especials:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Brexit/Carta_Brexit_AEAT.pdf
Fulletons Brexit
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.