Una cita obligada amb Hisenda: la campanya de renda i patrimoni exercici 2016

by | 20 d'abril de 2017

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia LA CAMPANYA DE PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2016, que ha començat el 5 d’abril.

En el BOE del dia 23 de març de 2017, s’ha publicat l’Ordre HFP/255/2017, de 21 de març (amb entrada en vigor l’endemà al de la seva publicació) per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni (IP), exercici 2016 i s’estableixen els procediments d’obtenció o posada a disposició, modificació i confirmació de l’esborrany de declaració de l’IRPF, i determina les condicions generals i el procediment per a la presentació de tots dos per mitjans telemàtics o telefònics.
Entre altres novetats en la renda de l’exercici 2016 podem destacar les següents, sense perjudici de les normes aprovades per les pròpies comunitats autònomes en matèria de tributs cedits:

 • Primes d’assegurança de malaltia: s’eleva el límit a l’efecte de les rendes del treball en espècie exemptes i com a despesa deduïble en els rendiments d’activitats econòmiques.
 • Activitats econòmiques: desapareix la distinció entre immobilitzat intangible amb vida útil definida o indefinida i tots els immobilitzats intangibles són amortitzables d’acord amb els criteris que estableix la Llei de l’impost sobre societats (LIS); l’amortització dels elements d’immobilitzat intangible quan la vida útil mateixa no es pugui estimar de manera fiable així com del fons de comerç serà deduïble amb el límit anual màxim de la vintena part del seu import (el 5%).
 • Novetats mòduls. Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016 i 2017.
 • Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió: exempció dels guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la transmissió d’accions o participacions per les quals s’hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació si l’import obtingut es reinverteix en l’adquisició d’accions o participacions en una altra entitat de nova o recent creació.
 • Les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil a les quals s’aplicava el règim d’atribució de rendes de l’IRPF deixen de tributar per l’indicat règim i passen a estar subjectes a l’impost sobre societats.
 • Integració i compensació de rendes a la base imposable general i de l’estalvi: el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l’estalvi de l’exercici es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la base imposable de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 15 per 100 d’aquest saldo positiu. De la mateixa manera el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l’estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 15 per 100 d’aquest saldo positiu; es manté el procediment especial per a la compensació de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.
 • Noves escales per a la determinació de la quota íntegra estatal de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi, així com els tipus de gravamen de l’estalvi autonòmic.
 • Nous tipus de retencions i ingressos a compte.
 • Deduccions per donatius: s’eleven els percentatges aplicables durant el període impositiu 2016 a la base dels donatius i al conjunt dels donatius i donacions a entitats beneficiàries del mecenatge (les aportacions no poden superar el 10 per 100 de la base liquidable de l’exercici) amb un tipus incrementat per reiteració de les donacions a una mateixa entitat. Els percentatges de l’escala i el tipus incrementat s’eleven cinc punts percentuals en el cas de donatius, donacions i aportacions a les activitats prioritàries de mecenatge.
 • Tributació de les quantitats percebudes per devolució de les clàusules terra.
 • Desapareix el programa PADRE que és substituït pel sistema Renda WEB. Generalització de l’esborrany de declaració a tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les rendes obtingudes.
 • Possibilitat de sol·licitar la rectificació de l’IRPF a través de la pròpia declaració, quan el contribuent ha comès errors o omissions que determinin una devolució més gran a favor seu o un ingrés menor.
 • Etc.

Terminis i forma de presentació

Per a l’exercici 2016:

 • A través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració el contribuent pot confeccionar la seva declaració de l’IRPF amb el producte Renda Web i procedir a la seva presentació.
 • Desapareix el programa d’ajuda de renda (PADRE) substituït per la Renda Web.
 • Es manté la possibilitat de presentació de les declaracions en paper imprès obtingut a través del servei de tramitació de l’esborrany/declaració.

Pel que fa al termini de presentació de l’esborrany de declaració i de les declaracions de l’IRPF, sigui quin sigui el seu resultat, serà el següent:
a)     En general: el comprès entre els dies 5 d’abril i el 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.
b)     En el cas de domiciliació bancària de les declaracions: des del 5 d’abril fins al 26 de juny de 2017, ambdós inclosos, excepte que s’opti per domiciliar únicament el segon termini: fins al 30 de juny de 2017.
El termini de presentació de les declaracions de l’IP serà també el comprès entre els dies 5 d’abril i el 30 de juny de 2017, ambdós inclosos, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des del 5 d’abril fins al 26 de juny de 2017, tots dos inclosos.
És obligatòria la presentació per via electrònica per als contribuents de l’IRPF obligats a presentar l’impost sobre el patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost s’haurà d’efectuar obligatòriament a través d’Internet).
En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el dia 6 de novembre de 2017.

Dates que no ha d’oblidar: 

 1. 5 d’abril: començament de la campanya per sol·licitar l’esborrany de la renda 2016, així com el número de referència de l’esborrany i les dades fiscals. També es podrà confirmar l’esborrany, i començament del termini per presentar la declaració de la renda i patrimoni 2016 per Internet.
 2. 11 de maig: inicio de la presentació de declaracions no telemàtiques i confirmació de l’esborrany per altres vies diferents de la via electrònica: renda i patrimoni 2016 en oficines, entitats financeres i altres col·laboradores.
 3. 25 de juny: últim dia per presentar declaracions amb domiciliació bancària.
 4. 30 de juny: últim dia per presentar declaracions i esborranys de renda i de patrimoni 2016. FI DE LA CAMPANYA DE RENDA 2016.
 5. 31 de desembre: tancament de l’any fiscal 2017 i data límit perquè Hisenda procedeixi a ingressar la devolució de la renda dins del termini legal. En cas de no fer-ho, l’AEAT haurà d’abonar interessos de demora a les quantitats degudes.
 6. Recordi que en cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis (60% i 40%), el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el 6 de novembre de 2017.

 
Impost sobre el patrimoni 2016
Estaran obligats a presentar la declaració per aquest impost, sigui per obligació personal o per obligació real, els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar, o quan, si no es dóna aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 2.000.000 d’euros (a l’efecte de l’aplicació d’aquest segon límit, s’hauran de tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin exempts o no de l’impost, computats sense considerar les càrregues i els gravàmens que en disminueixin el valor, ni tampoc els deutes o les obligacions personals que n’hagi de respondre el subjecte passiu).
Les persones mortes l’any 2016 en qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.
Els residents en territori espanyol que passin a tenir la seva residència a un altre país podran optar per seguir tributant per obligació personal a Espanya pel conjunt dels béns i drets de contingut econòmic de què siguin titulars a 31 de desembre, amb independència del lloc on estiguin situats els béns o puguin exercitar-se els drets. L’opció s’ha d’exercitar mitjançant la presentació de la declaració en el primer exercici en el qual hagués deixat de ser resident al territori espanyol.

Atenció: l’opció es podrà exercitar també per aquells subjectes passius que van deixar de ser residents en territori espanyol en els exercicis en els quals es va eliminar el gravamen sobre l’impost sobre el patrimoni (2008 a 2010, tots dos inclosos) i van optar al seu moment per seguir tributant a Espanya per obligació personal.

Així mateix s’ha de tenir en compte la subjecció a l’impost sobre el patrimoni per obligació real dels contribuents de l’IRPF que optin per tributar per l’impost sobre la renda de no residents, mantenint la condició de contribuents per l’IRPF, conforme al règim especial dels “treballadors desplaçats a territori espanyol” establert en l’article 93 de la LIRPF i les especialitats en la tributació dels contribuents no residents que siguin residents en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu d’acord amb l’establert en la disposició addicional quarta de la Llei de l’impost sobre el patrimoni.
Principals novetats en l’IP 2016
Exempcions:

Podran aplicar en 2016 l’exempció dels béns i drets de contingut econòmic que formin part del patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat els contribuents residents al territori de les comunitats autònomes de Canàries i Castella i Lleó.
Reducció per mínim exempt:

 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no s’hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 euros.
 • La Comunitat Autònoma d’Aragó ha aprovat com a quantia del mínim exempt 400.000 €.
 • La Comunitat Autònoma de Catalunya ha aprovat com a quantia del mínim exempt 500.000 €.
 • La Comunitat Autònoma d’Extremadura ha aprovat una quantia del mínim exempt general de 500.000 € que s’eleva a 600.000, 700.000 o 800.000 € per a contribuents que siguin persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en funció del grau de discapacitat.
 • La Comunitat Valenciana ha aprovat, caràcter general, com a quantia del mínim exempt 600.000 € i per als contribuents amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 per cent i contribuents amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 per cent, l’import del mínim exempt s’eleva a 1.000.000 €.
 • Per als subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i per als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir el mínim exempt és de 700.000 euros.

Escales de gravamen:

 • La Comunitat Autònoma d’Andalusia, la Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries, la Comunitat Autònoma de Catalunya, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Comunitat Autònoma d’Extremadura, la Comunitat Autònoma de Galícia, la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i la Comunitat Valenciana han aprovat la seva corresponent escala de l’impost sobre el patrimoni que difereix de la continguda en l’article 30 de la Llei de l’impost. La Comunitat Autònoma de Cantàbria ha aprovat la seva escala de l’impost sobre el patrimoni que no difereix de la continguda en l’article 30 de la Llei de l’impost.

Bonificacions en la quota:

 • Comunitat Autònoma d’Aragó: bonificació dels patrimonis especialment protegits de contribuents amb discapacitat.
 • Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries: bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.
 • Comunitat Autònoma de les Illes Balears: bonificació per als béns de consum cultural.
 • Comunitat Autònoma de Catalunya: bonificació dels patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i bonificació de les propietats forestals.
 • Comunitat Autònoma de Galícia: bonificació per accions o participacions en entitats noves o de recent creació.
 • Comunitat de Madrid: bonificació general del 100 per 100.
 • Comunitat Autònoma de La Rioja: bonificació general del 50 per 100.

DOCUMENTACIÓ

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària i que sol·liciti dia i hora per poder-la analitzar conjuntament.
A aquest efecte, ens permetem assenyalar-li una sèrie de qüestions formals que no ha d’oblidar a l’hora de recopilar la seva documentació:

 • Dades fiscals subministrades per l’AEAT
 • Dades d’identificació: DNI, NIF, dades familiars, etc.
 • Certificat de retencions sobre salaris (treball).
 • Certificat de prestacions i retencions (pensions i atur).
 • Certificat dels comptes bancaris (comptes corrents, llibretes i dipòsits a terminis).
 • Certificat d’ingressos en compte habitatge
 • Rebut de l’impost sobre béns immobles (cases, locals, garatges).
 • Factures i rebuts de compra d’habitatge (habitatge habitual).
 • Certificat de préstec per a habitatge (habitatge habitual o en lloguer).
 • Rebuts de lloguers cobrats i factura de despeses (cases, locals, garatges).
 • Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials daus en lloguer).
 • Escriptura de venda o donació d’immobles (venda de cases, locals, garatges).
 • Certificat de valors cotitzats (accions, deute públic o privat).
 • Certificat de valors no cotitzats (accions i participacions socials).
 • Certificat o “estat de posició” de fons d’inversió (FIM, FIAMM, SIM, SICAV).
 • Certificat d’assegurances de vida, jubilació i malaltia (inclosos els subscrits per obtenir un préstec hipotecari per a la compra d’habitatge habitual).
 • Certificats d’invalidesa i d’acreditació de la necessitat d’obres d’adequació en l’habitatge de minusvàlids.
 • Certificat del pla de pensions.
 • Llibres comptables (empresaris i professionals).
 • Impresos de les declaracions fiscals obligatòries (empresaris i professionals).
 • Certificats de retenció de professionals.
 • Rebut de donatius a entitats benèfiques.

(…)
 
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.
 

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.