Un treballador autònom pot contractar un familiar per temps indefinit?

by | 1 de març de 2019

Els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d’altri, per temps indefinit – i jornada completa o parcial – al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament amb una bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant un període de 12 mesos.

És autònom i està pensant d’incorporar a la seva plantilla a un familiar? Li recordem que la Llei 6/2017 de reforma dels autònoms va establir una bonificació del 100% sobre la quota per contingències comunes durant tot un any en cas de contractació indefinida d’un familiar o parent per consanguinitat o afinitat de fins a segon grau.
La Seguretat Social ha obert la mà en els últims anys, en les contractacions de familiars d’autònoms. En l’actualitat, i complint uns requisits que veurem a continuació, és possible contractar a familiars com a indefinits. Una opció que, amb anterioritat, no era possible. Tot familiar s’havia de convertir en “autònom col·laborador”, si volia ajudar en el negoci d’un altre autònom. No obstant això, la nova normativa permet la contractació de familiars a través del règim general de la Seguretat Social, oferint a més bonificacions per a afavorir aquesta modalitat.
Li expliquem com es pot aprofitar d’aquesta bonificació per la contractació de familiars.
Requisits dels treballadors
Ser cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament del treballador autònom.
Estar desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació.
Característiques del contracte
Per temps indefinit a temps complet o parcial.
Requisits del treballador autònom
No haver extingit contractes de treball, per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els 12 mesos anteriors a la signatura del contracte que dóna dret a la bonificació prevista.
L’ocupador haurà de mantenir el nivell d’ocupació en els 6 mesos posteriors a la signatura dels contractes que donen dret a la bonificació.
A l’efecte d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.
Addicionalment, la Llei permet la contractació en règim general dels fills de l’autònom que siguin menors de 30 anys i que encara convisquin amb ell. En aquest cas, s’exclou la cobertura per desocupació.
Aclarir que aquesta limitació d’edat desapareix quan el descendent pateix una discapacitat igual o superior al 33%.
Incentius
Bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes
Durada
Període de 12 mesos.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.