Són deduïbles per a les empreses les despeses per atencions a clients o proveïdors (obsequis, dinars, invitacions, paneres de Nadal,etc.)?

by | 19 de desembre de 2015

Per Nadal és habitual que les empreses facin regals als seus clients, una despesa que és fiscalment deduïble. No obstant això, la reforma fiscal 2015 ha limitat la deducció a l’1% de la xifra de negoci. Per tant, les empreses hauran d’ajustar aquesta partida si volen que totes les seves despeses de representació siguin deduïbles fiscalment.

 
És freqüent que en finalitzar l’any, la societat consultant compri productes que integra en paneres de Nadal per regalar als treballadors i a determinats clients. I la pregunta que fan els empresaris és si la compra d’aquests productes o paneres de Nadal segueixen tenint la consideració de despesa deduïble en l’impost sobre societats o en el cas d’autònoms persones físiques, en l’IRPF.
 
Requisits de les despeses fiscalment deduïbles
 
Els requisits que, amb caràcter general, ha de reunir una despesa perquè sigui deduïble fiscalment es concreten en els següents:
 

  • Comptabilització.
  • Justificació.
  • Imputació a l’exercici.
  • Que no es tracti d’una liberalitat. Que estiguin correlacionats amb els ingressos o que s’atengui a usos i costums.

 
Despeses no deduïbles: donatius i liberalitats
 
L’article 15 de la nova Llei 27/2014 de l’impost sobre societats, i amb efectes des de l’01-01-2015, estableix que no tindran la consideració de despeses fiscalment deduïbles, entre d’altres, els donatius i liberalitats.
 

Excepcions: no s’entendran compresos entre les liberalitats, i per tant seran deduïbles, les despeses per atencions a clients o proveïdors ni els que d’acord amb els usos i costums s’efectuïn pel que fa al personal de l’empresa ni els realitzats per promocionar, directament o indirecta, la venda de béns i prestació de serveis, ni els que es trobin correlacionats amb els ingressos.

 

  • En relació amb els treballadors: sempre que les paneres formin part dels usos i costums de l’empresa pel que fa al seu personal, tindran la consideració de despesa deduïble a l’efecte de l’impost sobre societats. En qualsevol cas, caldrà justificar la despesa i la seva naturalesa, així com la seva adequació als usos i costums. La càrrega de la prova competeix a qui fa valer el seu dret i seran els òrgans de gestió i inspecció tributària a qui correspongui, en l’exercici de les seves funcions, la valoració de les proves aportades.

 
Retribució en espècie: la condició perquè sigui deduïble és que es tracti d’una despesa que formi part dels usos i costums de l’empresa. Així que ha de tenir en compte que s’ha de justificar la despesa i que s’ha provar aquest costum. Però, en tot cas, el lliurament de la panera de nadal als empleats s’ha de tractar com una retribució en espècie que ha de quedar reflectida en nòmina i ingressar el pagament a compte de l’IRPF. A més, després dels canvis de cotització introduïts el 2014, l’import de la panera de Nadal s’ha d’incloure a la base de cotització.
 
Consegüentment, el primer any no s’ha de considerar com a despesa deduïble el lliurament de paneres de Nadal als empleats. La resta d’anys, sempre que es pugui demostrar el costum, sí que es poden deduir. Això és extensible a la deducció de la despesa del sopar d’empresa de Nadal.
 
Què succeeix amb l’IVA?
 
L’IVA d’aquestes paneres de Nadal no és deduïble atès que la normativa no permet deduir l’IVA d’aliments, begudes i tabac. Això tret que l’empresa es dediqui a fabricar o comercialitzar els productes que inclou en la panera, ja que en aquest cas sí que se’n permet la deducció.
 
No obstant això, l’IVA del sopar o dinar d’empresa és deduïble en la mesura que sigui deduïble en l’impost sobre societats, segons l’article 96 U 6è de la Llei de l’IVA. Així que s’ha d’assegurar que el restaurant emeti la factura complint amb tots els requisits legals si pretén deduir aquest IVA.
 

  • Les despeses que suporta l’empresa per les paneres de Nadal que regala a determinats clients: es poden enquadrar entre les excepcions que estableix la Llei, en la mesura en què es tracti de despeses per relacions públiques amb clients seran fiscalment deduïbles sempre que compleixin els restants requisits en termes d’inscripció comptable, meritació, correlació entre ingressos i despeses i justificació documental.

 
En el cas de la loteria de Nadal lliurada a clients i/o proveïdors és deduïble si pot demostrar la despesa per relacions públiques. Asseguri’s de tenir documentat els lliuraments d’aquesta loteria.
 
Els regals publicitaris, com són els habituals clauers, calendaris, bolígrafs, agendes, etc., són deduïbles per tractar-se de despeses per promocionar les vendes. No obstant això, s’ha d’acreditar que en aquests regals s’inclou el nom i/o el logo de l’empresa, així que exigeixi que en la factura o albarà hi quedi reflectit aquest fet i així pugui demostrar-ho davant qualsevol comprovació que l’Agència Tributària li pugui realitzar.
 

Atenció. Si la seva empresa sol suportar despeses per relacions públiques amb clients o proveïdors (obsequis, dinars, invitacions a esdeveniments esportius o artístics, etc.), i atès que aquestes despeses estan relacionades amb la seva activitat i pot justificar-les documentalment, són deduïbles en l’impost sobre societats.

 
Limitació pel 2015
 
No obstant això, amb efectes des de l’1 de gener de 2015 les despeses per atencions a clients o proveïdors seran deduïbles amb el límit de l’1 per cent de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.
 
D’aquesta manera, s’haurà d’analitzar si les despeses per atencions a clients o proveïdors ho són com a tals, i no s’hi pot integrar cap altra despesa a persones que no siguin clients o proveïdors, com per exemple, despeses a socis o familiars.
 
D’altra banda, òbviament, si les despeses per atencions a clients o proveïdors no arriben a l’1% de l’import net de la xifra de negocis, la despesa només arribarà a la quantitat que hagués estat comptabilitzada pel concepte d’atencions a clients o proveïdors.
 
Per tant, les empreses hauran d’ajustar aquesta partida si volen que totes les seves despeses de representació siguin deduïbles fiscalment.
 
Sense limitació. Aquest límit no s’aplicarà a altres despeses de promoció, que seguiran sent deduïbles com fins ara:
 

  • Podrà seguir lliurant paneres de Nadal als seus empleats, d’acord als usos i costums.
  • Seguiran sent deduïbles sense límit les despeses derivades del lliurament gratuït de mostres, o els lliuraments relacionats amb els ingressos (per exemple, els obsequis oferts per aconseguir una visita demostrativa dels productes).

 
Què succeeix amb l’IVA?
 
L’IVA no serà deduïble, ja que segons es detalla en l’article 96 de la Llei de l’impost sobre el valor afegit, no podran ser objecte de deducció les quotes suportades dels béns o serveis destinats a clients, assalariats o a terceres persones excloent les mostres gratuïtes i els objectes publicitaris d’escàs valor i els béns destinats exclusivament a ser objecte de lliurament o cessió d’ús, directament o mitjançant transformació, a títol onerós, que, en un moment posterior a la seva adquisició, es destinessin a atencions a clients, assalariats o terceres persones.
 
Els regals publicitaris lliurats a clients i proveïdors, a l’efecte d’IVA, han de portar de forma visible i indeleble el nom de l’empresa i es consideren d’escàs valor quan el valor del lliurat a un mateix destinatari en un any natural no supera els 200 €.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.