Sap que pot reclamar una factura impagada al notari sense haver d’acudir als tribunals?

by | 1 d'octubre de 2015

Amb la nova normativa de reforma notarial, pot reclamar davant notari, sense necessitat d’acudir als tribunals, factures de qualsevol import (sempre que el deutor no sigui un consumidor). El requeriment de pagament l’ha de fer un notari del domicili del deutor, al que cal aportar la documentació que acredita el deute (com una factura, una comanda i l’albarà signat pel seu client, etc.).

Els informem que ja és possible la reclamació notarial de deutes dineraris no contradites d’acord amb  la nova Llei de jurisdicció voluntària, que adapta la Llei del notariat a les reformes derivades de les noves atribucions atorgades al notari per la nova normativa.
La principal novetat és que pot reclamar per aquesta via factures de qualsevol import (sempre que el deutor no sigui un consumidor). El requeriment de pagament l’ha de fer un notari del domicili del deutor, i cal aportar la documentació que acredita el deute (per exemple, factura, comanda i albarà signat pel seu client).

Quins deutes es poden reclamar per aquest procediment?

Quant als deutes que es poden reclamar davant notari, s’ha d’indicar que es tracta de deutes dineraris, sigui quina sigui la seva quantia i origen, però de naturalesa civil o mercantil, i sempre que no es tracti de:
a) deutes existents entre un empresari o professional i un consumidor o usuari. Per tant, són perfectament reclamables per mitjà d’aquest procediment els deutes entre empresaris i els deutes entre particulars.

b) deutes dels propietaris amb les comunitats de propietaris, susceptibles de ser reclamats per mitjà del procés monitori davant el jutjat competent.
c) deutes d’aliments amb menors o persones amb capacitat modificada judicialment, o aquelles que recaiguin sobre matèries sobre les quals el seu titular no pugui disposar o consisteixin en operacions subjectes a autorització judicial.

d) deutes que concerneixin una Administració Pública.

Com reclamo?

Quant al procediment, es tracta d’un tràmit senzill. El creditor ha de sol·licitar del notari que requereixi al deutor el pagament del deute, mitjançant l’aportació de documents que, segons el parer del notari, n’acreditin de forma indubtable la veracitat i l’existència (com per exemple, contractes, albarans de lliurament i factures, correus electrònics en els quals s’encarrega una feina el preu del qual no ha estat satisfet, etc.).
El notari autoritzarà una acta notarial i requerirà al deutor perquè en el termini de 20 dies hàbils pagui al requeridor creditor.

Alternatives a la disposició del deutor

Una vegada requerit el deutor, tindrà tres opcions:

  • Pagar el deute. El deutor pot realitzar el pagament directament al creditor o al notari, en aquest cas aquest li lliurarà la quantitat abonada.
  • Oposar-s’hi. El deutor pot comparèixer davant el notari per formular oposició, i es recollirà els motius que la fonamenta, fent-ho constar per diligència. Una vegada comunicada tal circumstància al creditor, es posarà fi a l’actuació notarial, quedant fora de perill els drets d’aquell per a la reclamació del deute en la via judicial, i podrà reclamar també les despeses de notari.
  • Falta de pagament i oposició. Si el deutor no paga ni s’hi oposa, el notari tancarà l’acta, i amb ella podrà sol·licitar al jutge que li embargui els béns. En aquest cas, l’acta serà el document que portarà aparellada execució dels béns.

Un dels avantatges més grans de l’exercici d’aquesta reclamació davant notari, en lloc d’acudir a la via judicial, consisteix en la rapidesa quant a la seva tramitació.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.