PUBLICADA AL BOE LA NOVA LLEI DE REFORMES DELS AUTÒNOMS

by | 30 d'octubre de 2017

Al BOE del 25 d’octubre de 2017, s’ha publicat la nova Llei de reformes urgents del treball autònom, amb efectes des del 26 d’octubre de 2017, excepte algunes mesures que entraran en vigor en  el 2018. Es contemplen modificacions en la tarifa plana de 50 euros, deduccions de les despeses de subministraments, com l’aigua, gas, electricitat i telefonia, compatibilitzar el 100% del treball per compte propi amb la pensió o millora de bonificacions per altes de familiars col·laboradors, entre altres mesures.

Al BOE del dia 25 d’octubre de 2017, s’ha publicat l’esperada Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, amb entrada en vigor establerta per l’endemà de la seva publicació en el BOE (és a dir el 26 d’octubre), si bé hi ha algunes mesures que entren en vigor el 2018 com les modificacions en la tarifa plana de 50 euros, la nova regulació de recàrrec per ingrés fora de termini, mesures de foment i del treball autònom, beneficis en la cotització per a persones amb discapacitat, violència de gènere i víctimes de terrorisme, mesures per aclarir la fiscalitat dels treballadors autònoms, modificació del reglament sobre inscripció d’empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades, etc.
La nova Llei d’autònoms tracta de modificar alguns aspectes que regulen el treball autònom incorporant noves mesures que afecten la regulació de Seguretat Social (recàrrecs, bonificacions, etc.), cotització (elecció de bases, cotització parcial, etc.), protecció social (accident en itinerància), mesures que afecten l’IRPF (deduïbilitat de despeses de l’activitat) i conciliació de la vida familiar principalment.
Com veiem, s’estableixen importants novetats per al col·lectiu d’autònoms. A continuació, resumirem les principals novetats que inclou aquesta reforma:
 
1 – Nou règim de recàrrecs per ingressos fora de termini (amb efectes des de l’01-01-2018): en cas que l’obligat hagués complert les seves obligacions de transmissió o presentació de liquidació de quotes pel que fa al seu personal, el recàrrec passarà a ser d’un 10% (en lloc del 20% actual) si s’abona dins del mes següent al venciment del seu ingrés. Superat aquest termini passarà a ser del 20% (igual que abans). Aquesta mesura busca no penalitzar a l’autònom quan existeix voluntat de pagament i no demorar el deute.
 
2 – Cotització en supòsits de pluriactivitat (amb efectes des del 26-10-2017): aquells treballadors autònoms que estiguin cotitzant en règim de pluriactivitat, tindran dret a la devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions superin la quantia que s’estableixi, anualment, en la LPGE, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el RETA per contingència comuna. La devolució es practicarà abans de l’1 de maig de l’exercici següent. La novetat és que ara, aquest benefici, queda incorporat, expressament, en la Llei General de la Seguretat Social, a diferència d’abans que s’establia anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE).
 
3 – Límit de canvis de base de cotització (amb efectes des de l’01-01-2018): els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades l’any (el primer dia d’abril, de juliol, d’octubre i de gener). En l’actualitat es permeten 2 canvis l’any.
Amb la nova regulació els canvis de bases tindran els següents efectes:

 • a) 1 d’abril, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i el 31 de març.
 • b) 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’abril i el 30 de juny.
 • c) 1 d’octubre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.
 • d) 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre.

 
4 – Afiliació, altes i baixes des del dia que s’iniciï l’activitat (amb efectes des de l’01-01-2018): una de les reivindicacions del sector durant molts anys ha estat la cotització per dies naturals en lloc de per mesos complets. En conseqüència, la Llei ara estableix que l’afiliació i fins a tres altes/baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin els requisits i condicions determinants de la inclusió al RETA o cessament de l’activitat respectivament.
 
5 – Tarifa plana per als autònoms que emprenguin o remprenguin una activitat per compte propi (amb efectes des de l’01-01-2018): els treballadors per compte propi o autònoms, sense discapacitat o amb discapacitat igual o superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i/o terrorisme, que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors (actualment 5 anys), a comptar des de la data d’efectes de l’alta, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, tindran dret a:
 

 • Una reducció en la cotització per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, que quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta (actualment 6 mesos de durada), en el cas que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui.

 

 • Alternativament, aquells treballadors per compte propi o autònoms que, complint els requisits previstos en el paràgraf anterior, optessin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, podran aplicar durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, una reducció del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes, i la quota a reduir serà la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal.

 

 • Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos paràgrafs anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podran aplicar, durant 12 mesos més, les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes:
 1. Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos.
 2. Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents a l’anterior reducció.
 3. Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents a l’anterior reducció.
 4. En cas de discapacitats o víctimes de violència domèstiques o terrorisme, un 50% durant 48 mesos.

 

 • En el cas que els treballadors per compte propi siguin menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, podran aplicar, a més de les reduccions i bonificacions anteriors, una bonificació addicional equivalent al 30 per cent, sobre la quota per contingències comunes, en els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació, fins a completar un màxim de 36 mesos entre totes les bonificacions i reduccions.

 

 • En cas de reprendre una activitat per compte propi, si l’autònom, menor de 30/35 o no, hagués gaudit dels anteriors beneficis en el seu anterior període d’alta, el període de baixa exigit per poder-se beneficiar dels nous beneficis serà de 3 anys (en lloc dels 2 previstos amb caràcter general).

 
6 – Bonificacions de quotes de Seguretat Social en situacions de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda, acollida o risc durant l’embaràs o la lactància natural (amb efectes des del 26-10-2017): es manté la bonificació del 100% de la quota d’autònoms (homes o dones), a aplicar sobre la base mitjana dels últims dotze mesos, amb la novetat que s’amplia l’edat del menor que pot donar aquest dret, passant dels actuals 7 anys a 12 anys. La bonificació serà compatible també amb la bonificació que correspongui al treballador que el substitueixi si escau mitjançant un contracte d’interinitat (100% de totes les quotes).
 
7 – Nova bonificació de quotes a les treballadores autònomes que es reincorporin a la feina després del cessament de l’activitat per maternitat, adopció, guarda, acollida i tutela (amb efectes des del 26-10-2017): les autònomes que es reincorporin després d’alguna d’aquesta situació, dins dels dos anys següents al cessament, tindran dret a una bonificació de la quota de contingències comunes (inclosa IT) que quedarà fixada en 50 euros/mes durant un període de no més de 12 mesos següents a la reincorporació (quan optin per cotitzar per la base mínima) o d’un 80% sobre la quota per contingències comunes (sobre base mínima amb IT) en cas d’optar per una base superior a la mínima.
 
8 – Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom (amb efectes des del 26-10-2017): s’incorpora una nova bonificació del 100% de la base de cotització per contingències comunes, durant 12 mesos, per la contractació indefinida de familiars (cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau). Com de costum es vincula la bonificació al fet que l’autònom compleixi 2 requisits:

 • Que mantingui el nivell d’ocupació aconseguida amb la contractació en els 6 mesos posteriors (no es tindran en compte els acomiadaments que no hagin estat declarats improcedents, ni les dimissions, fi del contracte per expiració del temps o finalització de l’obra o servei, la no superació del període de prova, mort o incapacitat del treballador).
 • Que no hagi extingit contractes per causes objectives o acomiadaments disciplinaris reconeguts o declarats judicialment improcedents en els 12 mesos anteriors a la contractació.

A la ja existent bonificació per l’alta en l’activitat de familiars col·laboradors, ara s’aclareix com a possible destinatari de la bonificació a la parella de fet (sempre que no estigui casada amb una altra persona), amb qui convisqui l’autònom de manera estable durant almenys 5 anys. La situació s’acreditarà mitjançant certificat d’empadronament o document públic de constitució de la parella.
 
9 – Base mínima de cotització per a autònoms que ocupin a 10 treballadors o més per compte d’altri (amb efectes des del 26-10-2017): la novetat es presenta que la base mínima es determinarà en la LPGE (actualment s’aplica la mínima per al Grup 1 de cotització del règim general), també per als autònoms societaris.
 
10 – Contractació per compte d’altri de fills més grans de 30 anys (amb efectes des del 26-10-2017): s’afegeix, a les ja existents, una nova possibilitat de contractació per compte d’altri que afecta els fills de l’autònom quan tinguin més de 30 anys. D’aquesta manera, l’autònom també podrà contractar, en règim general, els més grans de 30 anys amb una discapacitat física o sensorial igual o superior al 33% i inferior al 65% sempre que causin alta per primera vegada en el sistema.
 
11 – Deducció de despeses de subministraments i manutenció en l’IRPF (amb efectes des de l’01-01-2018): s’inclou per als autònoms en estimació directa en l’IRPF la possibilitat de deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com són l’aigua, el gas, l’electricitat, la telefonia i internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge diferent.
També, poden deduir les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors (això és, amb caràcter general, 26,67 € si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 € si és a l’estranger, quantitats que es dupliquen, al seu torn, si es pernocta com a conseqüència del desplaçament).
 
12 – Base reguladora de les prestacions econòmiques per maternitat i paternitat (amb efectes des de l’01-01-2018): s’aclareix el sistema de càlcul del subsidi que serà equivalent al 100% de la base reguladora consistent en la suma de les bases de cotització dels 6 últims mesos dividides entre 180, o entre els dies que correspongui de no haver romàs d’alta durant tot aquest període.
 
13 – Compatibilitat de la pensió de jubilació i la realització de feines per compte propi (amb efectes des del 26-10-2017): un aspecte nou de la reforma és la possibilitat de poder compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% amb el treball per compte d’altri. Per a això el pensionista haurà d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri. Sens dubte una mesura que intentarà afavorir la creació d’ocupació al mercat.
 
14 – Equiparació a efectes d’accident laboral el succeït en itinerància (d’anada o de tornada al lloc de feina). Amb efectes des del 26-10-2017: aquí es presenta una vella reivindicació del col·lectiu d’autònoms, això és, la consideració com a accident laboral el succeït en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. És important tenir en compte que a l’efecte de l’accident en itinerància s’entendrà com a lloc de la prestació l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com a afecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.
 

Atenció. És necessari que l’autònom revisi la seva declaració censal de l’IAE per cerciorar-se que l’adreça de l’activitat declarada coincideixi amb la del seu local, nau o oficina. Per tant, en cas que no coincideixi l’adreça declarada a efectes fiscals serà recomanable que es realitzin les gestions tributàries necessàries.

 
ALTRES MESURES D’INTERÈS
 

 • Mesures per millorar la prevenció de riscos laborals dels treballadors autònoms per la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals. El Govern impulsarà la modificació dels estatuts de la Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals, a fi d’incloure-hi entre els objectius el desenvolupament d’accions dirigides a cobrir les necessitats de prevenció de riscos laborals entre el col·lectiu de treballadors autònoms. Les associacions intersectorials representatives de treballadors.

 

 • Acció protectora dels treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE). Els treballadors autònoms econòmicament dependents hauran d’incorporar obligatòriament, dins de l’àmbit de l’acció protectora de la Seguretat Social, la cobertura de la incapacitat temporal i dels accidents de treball i malalties professionals.

 

 • Estudi del concepte d’habitualitat a efectes de la inclusió en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA). En l’àmbit de la subcomissió per a l’estudi de la reforma del règim especial de treballadors per compte propi o autònoms constituïda al Congrés dels Diputats, i sentits els representants dels treballadors autònoms, es procedirà a la determinació dels diferents elements que condicionen el concepte d’habitualitat a l’efecte de la incorporació a aquest règim. En particular, es prestarà especial atenció als treballadors per compte propi els ingressos íntegres dels quals no superin la quantia del salari mínim interprofessional, en còmput anual.

 

 • Participació de les organitzacions intersectorials representatives del treball autònom en el Consell Econòmic i Social. El Govern assegurarà la presència dels treballadors autònoms en el Consell Econòmic i Social tenint en compte a les associacions de treballadors autònoms intersectorials representatives a escala estatal. En aquest sentit, es reconeixerà la “utilitat pública” de les associacions més representatives, i s’establirà un any per a la reglamentació de la participació dels autònoms en el Consell Econòmic i Social i la creació del Consell del Treball Autònom.

 

 • Cotització a temps parcial. Una vegada més, queda pendent d’estudi i d’implantació la possibilitat que el treballador autònom pugui cotitzar a temps parcial. Aquesta situació queda en suspens fins a l’1 de gener de 2019.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.