Novetats fiscals de la Llei de Pressupostos per 2016

by | 13 de novembre de 2015

El passat dia 30 d’octubre es va publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, en la qual s’inclouen novetats tributàries molt importants que afecten a tots els contribuents, ja que es modifiquen els principals impostos del nostre sistema tributari: IRPF, IS, IVA, IP, impostos especials, impostos locals, etc.

Al BOE del 30 d’octubre s’ha publicat la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 (d’ara endavant, LPGE). Moltes de les mesures tributàries que incorpora són les que habitualment recull aquesta norma: coeficients d’actualització de valors cadastrals, escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris en l’ITP i AJD, determinació de l’interès legal dels diners i del de demora o actualització, regulació de determinades taxes d’àmbit estatal i la pròrroga una vegada més de la vigència de l’impost sobre el patrimoni durant 2016.
No obstant això, també introdueix importants novetats fiscals, que afecten moltes de les diferents figures del sistema impositiu espanyol (IRPF, IS, IVA, impostos especials i impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle).
A continuació, a manera de resum, destacarem les principals mesures fiscals que es recullen en aquesta LPGE 2016.
 

IRPF

 • Primes satisfetes a assegurances de malaltia: s’eleva de 500 euros a 1.500 euros el límit màxim de deducció aplicable per primes satisfetes a assegurances de malaltia a l’efecte de calcular el rendiment net de l’activitat econòmica en estimació directa així com l’import de la retribució del treball en espècie exempta derivada de les primes satisfetes per l’ocupador a assegurances de malaltia del treballador, quan la persona objecte d’aquesta cobertura sigui una persona amb discapacitat.
 • Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016 i 2017: amb caràcter transitori per als exercicis 2016 i 2017, s’augmenta, respecte de les inicialment previstes per a aquests exercicis, la quantia de determinades magnituds la superació de les quals implica l’exclusió del règim d’estimació objectiva. En particular, s’eleven els límits relatius als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques i per volum de compres. La magnitud que determina l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de reforma de l’IRPF de 150.000 euros i 75.000 euros. Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, queda establerta en 250.000 per 2016 i 2017.

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles ”patent box”

Amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2016 i vigència indefinida, es modifica la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (LIS), en relació amb la forma de càlcul de l’incentiu fiscal de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, el denominat internacionalment «patent box», amb l’objecte d’adaptar-la als acords adoptats en el si de la Unió Europea i de l’OCDE.
Amb la modificació introduïda, les rendes procedents de la cessió del dret d’ús o d’explotació dels actius intangibles seran objecte de reducció en el següent percentatge: 60% x coeficient
El coeficient és el següent:

 • Numerador: despeses incorregudes per l’entitat cedent directament relacionades amb la creació de l’actiu, incloses les derivades de la subcontractació amb tercers no vinculats amb aquella. Aquestes despeses s’incrementaran en un 30 per cent, sense que, en cap cas, el numerador pugui superar l’import del denominador.
 • Denominador: despeses incorregudes per l’entitat cedent directament relacionades amb la creació de l’actiu, incloses les derivades de la subcontractació i, si escau, de l’adquisició de l’actiu.

En cap cas s’inclouran en el coeficient anterior:

 • Despeses financeres.
 • Amortitzacions d’immobles.
 • Despeses no relacionades directament amb la creació de l’actiu.

També es modifica el règim transitori de la reducció d’ingressos procedents d’aquests actius intangibles, que queda d’aquesta manera:

 • Les cessions realitzades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei d’emprenedors poden optar per aplicar en tots els períodes impositius que restin fins a la finalització dels contractes, el règim establert en l’anterior Llei de l’impost sobre societats (Reial decret legislatiu 4/2004). L’opció s’ha d’exercitar a la declaració del període impositiu 2016.
 • Les cessions realitzades o que es realitzin des de l’entrada en vigor de la Llei d’emprenedors fins al 30 de juny de 2016 poden optar per aplicar en tots els períodes impositius que restin fins a la finalització dels contractes, el règim establert en l’actual Llei de l’impost sobre societats (Llei 27/2014), segons redacció vigent a 1 de gener de 2015. L’opció s’ha d’exercitar a la declaració del període impositiu 2016.
 • Les transmissions d’actius intangibles que es realitzin des de l’1 de juliol de 2016 fins al 30 de juny de 2021 poden optar per aplicar el règim establert en l’actual Llei de l’impost sobre societats (Llei 27/2014), segons redacció vigent a 1 de gener de 2015. L’opció s’ha d’exercitar a la declaració corresponent al període impositiu en què es va realitzar la transmissió.

Conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària

Es modifica el tractament dels actius fiscals diferits (DTA per les seves sigles en anglès) en l’impost sobre societats. Aquesta modificació és conseqüència d’una recerca iniciada per la Comissió Europea sobre si els actius fiscals de la banca a Espanya suposen ajudes públiques il·legals. Es preveuen ara noves condicions perquè els actius per impost diferit generats a partir de l’1 de gener de 2016 puguin adquirir el dret a la conversió en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària.
Obligació de presentar declaració de l’impost de les entitats parcialment exemptes
En relació amb les entitats parcialment exemptes (entitats i institucions sense ànim de lucre a les quals no s’apliqui el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, unions, federacions i confederacions de cooperatives, col·legis professionals, associacions empresarials, càmeres oficials i sindicats de treballadors, fons de promoció d’ocupació, mútues col·laboradores de la Seguretat Social, entitats de dret públic ports de l’estat i les de les comunitats autònomes, autoritats portuàries) es modifica, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2015, un dels requisits que s’han de complir perquè no tinguin obligació de presentar declaració, referit a la no superació d’uns ingressos totals anuals que s’eleva de 50.000 euros a 75.000.
Així, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2015 i vigència indefinida, no han de presentar declaració quan es compleixin els següents requisits:

 • Que els ingressos totals no superin 75.000 euros.
 • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros.
 • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es procedeix a prorrogar durant 2016 l’exigència del seu gravamen, en honor de contribuir a mantenir la consolidació de les finances públiques.
 

IVA

Exempcions de les prestacions de serveis directament relacionades amb les exportacions de béns

Amb efectes de l’1 de gener de 2015 i vigència indefinida, i per aconseguir una millor adequació de la regulació interna a la normativa comunitària, s’estableix que resulta també d’aplicació aquesta exempció quan els serveis es prestin als transitaris i consignataris que actuïn per compte dels qui realitzin aquestes exportacions, dels destinataris dels béns o dels seus representants duaners.
Exempció en les importacions de béns que es vinculin al règim de dipòsit diferent del duaner

Amb efectes de l’1 de gener de 2016 i vigència indefinida, per aconseguir una millor adequació de la regulació interna a la normativa comunitària, s’estableix que estaran exemptes les importacions de béns que es destinin a botigues lliures d’impostos que, sota control duaner, existeixen en els ports i aeroports.
Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016 i 2017
D’acord amb l’al·ludit règim transitori concernent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els exercicis 2016 i 2017, s’incorpora un règim transitori en la Llei de l’IVA relatiu als límits que determinen l’exclusió dels règims especials en l’IVA amb l’esmentat mètode.
Així, en el règim simplificat, la magnitud excloent en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes passa de 150.000 a 250.000 euros anuals, i com a magnitud en funció del volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici també de 150.000 a 250.000 euros anuals.
En el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, la magnitud en funció del volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici també passa de 150.000 a 250.000 euros anuals.
Cessament en el règim especial del recàrrec d’equivalència de l’IVA per societats civils

En relació amb el cessament en el règim especial del recàrrec d’equivalència de l’IVA per societats civils, s’estableix que les societats civils que, amb efectes de l’1 de gener de 2016, passin a tenir la condició de contribuents en l’impost sobre societats i, per tant, cessin en el citat règim especial, podran aplicar, les regles de cessament en l’esmentat règim (els subjectes passius podran efectuar la deducció de la quota resultant d’aplicar al valor d’adquisició de les seves existències inventariades en la data de tancament, IVA i recàrrec d’equivalència exclosos, els tipus i recàrrec vigents en la mateixa data i, a més, s’han confeccionar inventaris de les seves existències a la data de cessament en el règim especial).
 

ITP I AJD

Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris
Amb efectes de l’1 de gener de 2016, s’estableix una nova escala, que s’actualitza pel que fa a l’exercici 2015, a l’1 per cent.
 

IMPOSTOS ESPECIALS

Impost especial sobre l’electricitat
Amb efectes de l’1 de gener de 2015 s’incorpora un ajust tècnic en l’exempció per determinades instal·lacions en l’esmentat impost, consistent en què quedarà exempta l’energia elèctrica consumida en les instal·lacions de producció d’electricitat per a la realització d’aquesta activitat, així com l’energia elèctrica subministrada a les instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica per a la realització en les mateixes d’aquestes activitats.
 

IMPOST SOBRE ELS GASOS FLUORATS D’EFECTE HIVERNACLE

Règim transitori aplicable als tipus impositius de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle

Amb efectes des de l’1 de gener de 2016, atès que en l’actualitat un nombre considerable de gasos fluorats gravats per l’impost no tenen substitutius igual d’eficients i menys nocius per a l’atmosfera, es prorroga per a l’exercici 2016 la reducció dels tipus impositius aplicable el 2015.
 

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Pròrroga del benefici fiscal establert en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a Lorca (Múrcia)
Es prorroga durant 2016, la bonificació del 50 per cent de les quotes de l’impost per a les transmissions dels béns immobles al fet que es refereix l’article 12 (a habitatges, establiments industrials i mercantils, locals de treball i similars, de naturalesa urbana, situats en el municipi de Lorca) del Reial decret-llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Lorca.
 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Actualització de valors cadastrals
En matèria cadastral, s’estableixen diferents coeficients en funció de l’any d’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d’un procediment de valoració col·lectiva, que seran aplicats a aquells municipis que han acreditat el compliment dels requisits legalment establerts i que estan inclosos en l’Ordre HAP/1952/2015, de 24 de setembre.

Pròrroga del benefici fiscal establert en l’impost sobre béns immobles per a Lorca (Múrcia)

Es prorroga en l’exercici 2016, en el 50 per cent, el benefici fiscal per a l’impost sobre béns immobles establert per l’article 12 del Reial decret-llei 6/2011, de 13 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels moviments sísmics esdevinguts l’11 de maig de 2011 a Lorca.
 

TAXES

Pel que es refereix a les taxes, es mantenen els tipus de quantia fixa de les taxes de la Hisenda estatal, així com els tipus i quanties fixes establertes per a les taxes que graven els jocs de sort, envit o atzar, en els imports exigibles durant 2015.
Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran al múltiple de 10 cèntims d’euro immediat superior, excepte quan l’import a ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d’euro.
Amb efectes de l’1 de gener de 2016, quan el subjecte passiu tingui la condició de membre de família nombrosa, la quantia de la taxa per expedició de DNI i de passaports passa a ser de 0 euros.
Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
Es mantenen per 2016 les quanties de la taxa d’aproximació en l’import exigible durant l’any 2015.
S’estableixen les bonificacions aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, del buc, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors d’aplicació a les esmentades taxes del buc, del passatge i de la mercaderia, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l’estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.
D’altra banda, es mantenen per 2016 les quanties bàsiques de les taxes portuàries en els imports exigibles el 2015.
Igualment, es minoraran les quanties de les prestacions patrimonials de caràcter públic aeroportuàries.
 

ALTRES MESURES TRIBUTÀRIES

Interès de demora tributari i interès legal dels diners
Es fixen fins al 31 de desembre de 2016 l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3,00 i 3,75%, respectivament.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Manté les mateixes quanties fixades per a l’any 2015 i que són les següents: a) diari, 17,75 euros, b) mensual, 532,51 euros, c) anual, 6.390,13 euros, i d) en els supòsits en què la referència al SMI ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 7.455,14 euros quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.390,13 euros.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.