Nous models de comunicats d’alta/baixa d’incapacitat temporal a partir de l’1 de Desembre de 2015

per | 23 de juliol de 2015

Essencialment l’Ordre introdueix nous models de comunicats mèdics de baixa/alta i de confirmació de la incapacitat temporal (inclosos com a annexos a la norma), que s’utilitzaran a partir dels processos d’incapacitat temporal que estiguin en curs en la data indicada d’entrada en vigor (1 de desembre de 2015) i no hagin superat els 365 dies, encara que la periodicitat i les dades obligatòries siguin els exigits per la normativa anterior.

 
[highlight dark=”no”]Tipus de processos d’incapacitat temporal en funció de la seva durada estimada[/highlight]

Es distingeixen quatre tipus de processos d’incapacitat temporal, segons quina sigui la seva durada estimada:
a) Procés de durada estimada molt curta: inferior a 5 dies naturals.
b) Procés de durada estimada curta: de 5 a 30 dies naturals.
c) Procés de durada estimada mitjana: de 31 a 60 dies naturals.
d) Procés de durada estimada llarga: de 61 o més dies naturals.
Correspon al facultatiu que emet el comunicat mèdic de baixa i de confirmació determinar, al moment de la seva expedició, la durada estimada del procés. El facultatiu podrà alterar aquesta durada estimada en un moment posterior com a conseqüència de la modificació o actualització del diagnòstic o de l’evolució sanitària del treballador. A aquest efecte, emetrà un comunicat de confirmació que recollirà la nova durada estimada i, si escau, l’enquadrament del procés en un tipus diferent dels previstos en el paràgraf anterior.

Atenció. A l’efecte d’assignar la durada estimada a cada procés, el facultatiu disposarà d’unes taules de durada òptima dels diferents processos patològics susceptibles de generar incapacitats, així com taules sobre el grau d’incidència en les diferents activitats laborals. Aquestes taules seran subministrades i revisades periòdicament per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
 
[highlight dark=”no”]Expedició dels comunicats mèdics de baixa i confirmació[/highlight]

 • Els facultatius, tant del servei públic de salut, com de la mútua en cas que la baixa mèdica derivi d’un accident de treball o d’una malaltia professional, expediran el comunicat mèdic de baixa d’incapacitat temporal utilitzant el nou model que figura com a annex I en l’Ordre.
 • Els comunicats de confirmació seran expedits utilitzant el nou model que figura com a annex II en l’Ordre.

Els comunicats de confirmació de la baixa mèdica seran expedits pel corresponent facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua (quan la IT derivi d’una contingència professional coberta per ella), amb base en la durada estimada del procés, conforme a les següents regles:

 • En els processos de durada estimada molt curta no procedeix l’emissió de comunicats de confirmació, ja que en aquest cas el facultatiu ha d’emetre el comunicat de baixa i d’alta en el mateix acte mèdic, utilitzant un sol comunicat, segons el model aprovat, fent constar, al costat de les dades relatives a la baixa, els identificatius de l’alta i la data, que podrà coincidir amb el dia de la baixa o estar compresa dins dels tres dies naturals següents.
 • En els processos de durada estimada curta: el primer comunicat de confirmació s’ha d’expedir en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran cada 14 dies naturals, com a màxim.
 • En els processos de durada estimada mitjana: el primer comunicat de confirmació s’ha d’expedir en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran cada 28 dies naturals, com a màxim.
 • Finalment, en els processos de durada estimada llarga: el primer comunicat de confirmació s’ha d’expedir en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran cada 35 dies naturals, com a màxim.
 • En aquells processos de durada estimada molt curta (inferior a 5 dies naturals), el facultatiu emetrà els comunicats de baixa i alta en el mateix acte mèdic utilitzant un únic comunicat segons el nou model, fent constar les dades relatives a la baixa i els identificatius de l’alta i la seva data, que podrà coincidir amb el dia de la baixa o estar compresa dins dels tres dies naturals següents.

No obstant això, el treballador podrà sol·licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia fixat com a data d’alta i, si el facultatiu considerés que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, podrà modificar la durada del procés estimat, expedint un comunicat de confirmació de la baixa que deixarà sense efecte l’alta prevista inicialment, s’indicarà el diagnòstic, la nova durada estimada, el tipus de procés i la data de la següent revisió mèdica.

 • Independentment de la durada estimada del procés, el facultatiu expedirà l’alta mèdica per curació o millora que permet realitzar el treball habitual, quan consideri que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral, per proposta d’incapacitat permanent o per inici d’una situació de maternitat.

Atenció. Si el treballador no acudeix a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i confirmació, es podrà emetre l’alta mèdica per incompareixença.

 • Produïda una modificació o actualització del diagnòstic o una variació de la durada estimada, s’emetrà un comunicat de confirmació en el qual es farà constar el diagnòstic actualitzat, la nova durada estimada i la data de la següent revisió.
 • Quan un treballador en situació d’incapacitat temporal passi a rebre l’assistència sanitària en un servei públic de salut diferent, aquesta circumstància s’ha de reflectir en el comunicat de confirmació immediatament anterior, així com la data en què procedirà realitzar la següent revisió mèdica pel nou servei públic de salut.
 • En emetre l’últim comunicat de confirmació anterior a l’esgotament dels 365 dies naturals de durada, el facultatiu (del servei públic de salut o de la mútua, segons correspongui) haurà de comunicar al treballador en l’acte de reconeixement mèdic que, una vegada esgotat aquest termini, el control del procés correspondrà en endavant a l’INSS. Sense perjudici que el servei públic de salut o la mútua li segueixi prestant assistència sanitària. A aquest efecte, en el part de confirmació el facultatiu emplenarà l’apartat corresponent a la transferència al control per l’INSS, assenyalant el dia de compliment dels 365 dies naturals en situació d’incapacitat temporal.

Al seu torn, el servei públic de salut comunicarà telemàticament a l’INSS la data de forma immediata al seu compliment i, en tot cas, no més tard del primer dia hàbil següent.

 • En els processos en què el subsidi estigui a càrrec d’una mútua l’INSS li comunicarà, de forma immediata, que el procés ha arribat als 330 dies naturals de durada, indicant que a partir de l’esgotament dels 365 dies passarà a exercir les competències relatives a la incapacitat temporal (pròrroga, alta).

En cas de processos derivats de contingència professional i una vegada rebuda la citada comunicació i abans que la incapacitat temporal arribi als 345 dies naturals de durada, la mútua podrà fer proposta motivada d’actuació a l’INSS, que no serà vinculant. L’INSS dictarà resolució expressa.

 
[highlight dark=”no”]Declaració d’alta mèdica en els processos d’incapacitat temporal[/highlight]

Amb caràcter general, el comunicat mèdic d’alta en el procés d’IT ha de ser expedit pel facultatiu del corresponent servei públic de salut, o de la mútua si el procés deriva de contingència professional coberta per ella, després del reconeixement del treballador, utilitzant per a això el nou model, si bé l’alta pot ser expedida des d’altres instàncies, en la forma següent:

a) D’una part, pels inspectors mèdics del servei de salut, en funció de les competències que ostenten, respecte de l’actuació dels seus facultatius. Amb independència d’aquesta actuació, en els processos d’IT, trimestralment i a comptar des de l’inici de la situació, aquesta inspecció mèdica o el metge d’atenció primària, sota la supervisió de la inspecció, ha d’expedir un informe mèdic de control de la incapacitat en el qual han de constar tots els extrems que, a judici mèdic, justifiquin la necessitat de mantenir el procés d’IT. Els serveis públics de salut, en el termini de 5 dies hàbils des de la seva emissió, han de posar els citats informes mèdics de control a la disposició dels inspectors mèdics adscrits a l’INSS o a l’Institut Social de la Marina (ISM), o dels facultatius de les mútues (en aquest cas, respecte dels processos per contingència comuna amb la cobertura que els correspongui).
b) Al seu torn, pels inspectors mèdics de l’INSS o de l’ISM, els quals han de donar trasllat telemàticament del comunicat de manera immediata i, en tot cas, en el primer dia hàbil següent al d’aquesta expedició, al servei públic de salut, perquè en tinguin coneixement o a la mútua quan, en tractar-se de contingències comunes, li correspongui la cobertura de la prestació econòmica. En aquests casos, aquestes mateixes inspeccions són les úniques competents per emetre una nova baixa per la mateixa patologia o una de similar, durant els 180 dies naturals següents a la data en què es va expedir l’alta.

 
[highlight dark=”no”]Normes comunes sobre tramitació dels comunicats mèdics de baixa/alta i confirmació[/highlight]

 • El servei públic de salut o la mútua, en funció de qui ho hagués expedit, remetrà el comunicat de baixa/alta i de confirmació a l’INSS, per via telemàtica, de manera immediata i, en tot cas, en el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.

Atenció. Excepcionalment, quan el facultatiu no disposi dels mitjans indicats, les actuacions es duran a terme a través dels comunicats mèdics en suport paper. No obstant això, en aquests casos, les dades corresponents a aquests comunicats hauran de ser transmesos telemàticament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social pel servei públic de salut o per la mútua en els dos dies hàbils següents a la seva expedició.

 • El facultatiu que hagi expedit el comunicat mèdic ha de lliurar al treballador dues còpies, una per a l’interessat i una altra amb destinació a l’empresa, i l’interessat està obligat a presentar a l’empresa la còpia dels comunicats de baixa i confirmació destinada a ella, en el termini de tres dies comptats a partir de la data de la seva expedició i, dins de les 24 hores següents a la seva expedició, quan es tracti del comunicat mèdic d’alta. No obstant això, en els processos de durada estimada molt curta (inferior a 5 dies), el treballador ha de presentar a l’empresa la còpia del comunicat de baixa/alta destinada a ella en les 24 hores següents a la data de l’alta.

Si la relació laboral finalitza durant la situació d’IT, a partir d’aquest moment el treballador ha de presentar la còpia dels comunicats de confirmació i d’alta destinada a l’empresa, a l’entitat gestora o mútua que cobreixi la prestació econòmica d’IT, en els mateixos terminis.
Una vegada rebut el corresponent comunicat mèdic, l’empresa consignarà en l’exemplar del comunicat de baixa lliurat pel treballador:

 • Dades sobre cotització relatives al treballador.
 • Clau del codi nacional d’ocupació.
 • Codi de la província del centre de salut d’emissió del comunicat.
 • Dades genèriques identificatives que s’estableixin a través del sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED).

L’empresa transmetrà a l’INSS el comunicat de baixa, de confirmació o d’alta que li presenti el treballador, després d’emplenar els apartats que la concerneixen, a través del sistema RED, amb caràcter immediat i, en tot cas, dins del termini màxim de tres dies hàbils a partir de la seva recepció. Encara que hagin assumit el pagament de la prestació econòmica d’incapacitat temporal en règim de col·laboració voluntària.
Aquesta obligació també afectarà les agrupacions d’empreses i als professionals col·legiats.

 • Al seu torn, l’INSS, ha de transmetre a l’ISM o a la mútua corresponent, de manera immediata i en tot cas en el primer dia hàbil següent al de la seva recepció, els comunicats mèdics de baixa/alta i de confirmació dels treballadors respecte dels quals cobreixin la prestació econòmica per IT.
 • Només poden consultar, tractar i explotar les dades incloses en els comunicats l’INSS i l’ISM. La TGSS pot consultar-los exclusivament en relació amb condicions de cotització específiques respecte dels treballadors en situació de baixa mèdica.
 • En tot cas, la transmissió, cessió, tractament i explotació de les dades recollides en les còpies dels comunicats mèdics estan sotmesos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Atenció. Els models de les còpies dels comunicats mèdics en suport paper hauran de ser conservats per les empreses durant un termini de quatre anys, a comptar des de la data la seva presentació telemàtica.

 
[highlight dark=”no”]Control de les situacions d’incapacitat temporal[/highlight]

En els processos la gestió dels quals correspongui al servei públic de salut, trimestralment, a comptar des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Seguretat Social o òrgan equivalent del respectiu servei públic de salut, o el metge d’atenció primària sota la seva supervisió, expedirà un informe mèdic de control de la incapacitat en el qual hauran de constar tots els extrems que, a judici mèdic, justifiquin la necessitat de mantenir el procés d’incapacitat temporal.
Els serveis públics de salut posaran els citats informes mèdics de control a la disposició dels inspectors mèdics adscrits a l’INSS o a l’ISM, o dels facultatius de les mútues, en el termini de cinc dies hàbils des de la seva emissió. El mateix pels informes mèdics complementaris i per les seves actualitzacions, i les proves mèdiques que es realitzin al llarg del procés.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.