Nou criteri de la Inspecció de Treball referent al registre de la jornada de treball

by | 19 de juny de 2017

Com a conseqüència de la recent sentència del Tribunal Suprem de 23-03-2017, que estableix que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla a l’efecte de comprovar si efectivament es compleixen els horaris i la jornada laboral pactada (solament s’haurà de dur a terme un registre d’hores extraordinàries realitzades), la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha especificat a través de la Instrucció 1/2017, de 18 de maig, com a complementària de la Instrucció 3/2016, de 21 de març, la no obligatorietat de l’empresari de registrar les hores de la jornada efectiva diària en contractes a temps complet i per tant, l’omissió del registre no constitueix una infracció. Això no eximeix a les empreses a respectar els límits legals en matèria de temps de treball i hores extraordinàries. D’una banda, en la modalitat de treball a temps parcial, l’empresa ha de seguir registrant la jornada. En tant als treballadors a temps complet, l’empresa únicament ha d’anotar les hores extraordinàries realitzades, i no és exigible si no se’n fan.

El Ple de la Sala social del Tribunal Suprem, en sentència de 23-03-2017, ha establert que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i només han de portar un registre d’hores extres realitzades, d’acord a l’establert en l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors.
Doncs bé, arran d’aquesta sentència, sembla que quedava clar que no era obligatori per a tota la plantilla realitzar un registre de la jornada laboral sinó solament per controlar si es duen a terme o no hores extraordinàries.
No obstant això, en la pràctica les inspeccions a empreses seguien tenint un escenari de poca seguretat jurídica plena en aquesta matèria, atès que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) no havia adaptat la seva Instrucció 3/2016 sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries, en la qual sí que s’exigeix un control de la jornada diària de la plantilla, amb independència de la realització d’hores extraordinàries.
La posició dels inspectors fins ara no estava sent uniforme i, en moltes ocasions han manifestat que seguien aplicant la Instrucció 3/2016, malgrat la sentència del Tribunal Suprem de 23-03-2017, ja que no constituïa jurisprudència.
Nou criteri de la Inspecció de Treball: Instrucció 1/2017 de 18 de maig de 2017
Ara, s’ha donat a conèixer una Instrucció 1/2017, de data 18-05-2017, de la Direcció general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que aclareix en quina mesura entén la Direcció General de la ITSS que queda afectada la seva anterior Instrucció 3/2016 com a conseqüència d’haver-se estimat la sentència del Tribunal Suprem de data 27-03-2017.
En síntesi, la Instrucció ara dictada assenyala que el criteri de la Sala social del Tribunal Suprem, reiterat també en la Sentència de data 20-04-2017,  és que les empreses no estan obligades amb caràcter general a portar un registre de la jornada diària de treball.
Així, el punt 2 de la Instrucció estableix literalment que l’omissió del registre de la jornada diària de treball no és constitutiva, com a tal, d’una infracció de l’ordre social”.
D’altra banda, el punt 3 afegeix que, malgrat no ser obligatòria l’existència d’un registre de control del temps de treball, jornada i horari, això no impedeix a la Inspecció de Treball la seva fiscalització mitjançant actuacions inspectores i de comprovació.
El punt 4 recorda que les empreses estan obligades a respectar els límits legals i convencionals en matèria de temps de treball i hores extraordinàries, per la qual cosa la Inspecció podrà sancionar les infraccions a les normes sobre temps de treball i hores extraordinàries sobre la base de les comprovacions fetes en les actuacions inspectores.
El punt 5 assenyala que el criteri establert per les Sentències del Tribunal Suprem de no obligatorietat del registre de la jornada diària no és aplicable als treballadors a temps parcial, els treballadors mòbils del transport per carretera, els treballadors ferroviaris i de la marina mercant, atès que ja existeixen disposicions específiques sobre això.
 

Atenció. A final de mes, amb el rebut de salaris dels treballadors a temps parcial, l’empresa està obligada a lliurar a la plantilla un còmput mensual i de conservar una còpia signada pel treballador durant quatre anys. En el registre hi ha d’aparèixer cada dia registrada l’hora d’entrada i sortida. Els treballadors que es trobin prestant serveis fora del centre de treball també estan inclosos.
 

  • Tota la plantilla ha de tenir un registre d’hores extra
  • L’empresa no té l’obligació de registrar la jornada de treball dels treballadors a temps complet
  • L’empresa sí que té l’obligació de registrar la jornada de treball dels treballadors a temps parcial

 
CONCLUSIÓ
A) Es confirma la vigència de la Instrucció 3/2016 amb l’excepció de l’obligació empresarial de registrar diàriament la jornada de treball, i la seva omissió no s’ha de considerar constitutiva d’infracció de l’ordre social.
B) La doctrina de les esmentades sentències no afecta les obligacions empresarials de respectar els límits legals i convencionals en matèria de temps de treball i hores extraordinàries, el control de les quals serà una funció essencial de la Inspecció.
C) La Inspecció podrà sancionar les infraccions a les normes sobre temps de treball i hores extraordinàries sobre la base de les comprovacions fetes en les actuacions inspectores.
D) Les normes sobre registre de la jornada en treballadors a temps parcial, treballadors mòbils en el transport per carretera, de la marina mercant o ferroviaris no queden afectades per la doctrina del Tribunal Suprem i la Inspecció ha de seguir exigint a les empreses la gestió dels registres i proposant les sancions per incompliments.
Per tant, convé realitzar una anàlisi de la situació en què es troba cada empresa objecte d’inspecció en aquesta matèria (si el procediment sancionador segueix obert, si existeix acta d’infracció o no, si la sanció ha estat executada, etc.), per determinar les eventuals vies de reclamació en cada cas.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.
 

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.