No oblidi aplicar els nous tipus de retenció a partir de l’1 de gener de 2016

by | 4 de gener de 2016

A partir de l’1 de gener de 2016, s’estableix en el 19% el percentatge de retenció aplicable sobre els rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, etc.) i rendiments del capital immobiliari (arrendament o subarrendament de béns immobles urbans) de l’IRPF, així com sobre els guanys patrimonials. El tipus de retenció per a administradors i membres del consell d’administració es fixa en el 35%, i es redueix al 19% quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 €.

Els informem que a partir del 2016 haurà d’aplicar i revisar els nous tipus de retenció i ingressos a compte que s’apliquen com a conseqüència de la reforma fiscal de l’IRPF i de l’impost sobre societats, així com en l’impost sobre la renda de no residents.
També hauran de comprovar que les factures rebudes tinguin la retenció correcta aplicable el 2016.
Els recordem que des del passat 12 de juliol es van modificar alguns tipus fixos de retenció com els aplicats als rendiments del capital mobiliari, 19,5%, rendiments del capital immobiliari, 19,5%, rendiments d’activitats professionals, 15% en general, o rendiments del treball de cursos i conferències, també 15%.
 
1. IRPF
1.1 Escales i tipus de retenció durant 2016
1.1.1 Escales de retenció a aplicar per a rendiments del treball 2016
 
Per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets a partir del 2016 als quals resulti d’aplicació el procediment general de retenció, l’escala és la següent:

Base per calcular el tipus de retenció

Quota de retenció

Resta base per calcular el tipus de retenció

Tipus aplicable

Fins a euros

Euros

Fins a euros

Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

19,00

12.450,00

2.365,50

7.750,00

24,00

20.200,20

4.225.,50

15.000,00

30,00

35.200,00

8.725,50

24.800,00

37,00

60.000,00

17.901,50

En endavant

45,00

 

Quadre comparatiu retencions 2015-2016

 

Base per calcular el tipus de retenció

Fins a euros

Tipus aplicable en el 2015 fins a l’11-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable en el 2015

des de l’11-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable en el 2016

Percentatge

0,00

20

19,50

19

12.450,00

25

24,50

24

20.200,00

31

30,50

30

34.000,00/35.200,00

39

38,00

37

60.000,00

47

46,00

45

 

Atenció. En relació amb l’escala estatal aplicable sobre la base liquidable general 2016, el marginal mínim es fixa en el 9,50% i el marginal màxim en el 22,50%. El gravamen final dependrà de l’escala autonòmica corresponent.1.1.2.  Principals tipus de retenció específics aplicables durant el 2016
 

 • Rendiments del treball derivats d’impartir cursos, col·loquis, conferències, seminaris i similars: 15%

 

 • Rendiments del treball percebuts per consellers i administradors (d’entitats amb un import net de la xifra de negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments >100.000 euros): 35%

 

 • Rendiments del treball percebuts per consellers i administradors (d’entitats amb un import net de la xifra de negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments < 100.000 euros): 19%

 

 • Rendiments d’activitats professionals en general: 15%

 

 • Rendiments d’activitats professionals percebuts per contribuents que hagin iniciat les seves activitats professionals, sempre que l’any anterior no s’hagués dut a terme cap activitat professional (tipus aplicable a l’any d’inici i els dos següents): 7%.

 

 • Rendiments d’activitats professionals de recaptadors municipals, mediadors d’assegurances que utilitzin els serveis d’auxiliars externs i delegats comercials de l’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat: 7%.

 

 • Rendiments del capital mobiliari, guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió o reemborsament d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva, d’aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques i premis: 19%.

 

 • Rendiments derivats d’arrendaments i subarrendaments de béns immobles urbans, rendiments derivats de la propietat intel·lectual i industrial, assistència tècnica, arrendament i subarrendament de béns mobles, negocis o mines: 19%.

 

 • Rendiments del treball percebuts pels treballadors desplaçats a territori espanyol que apliquin el règim especial de tributació de l’article 93 de la Llei de l’IRPF (“impatriats”):

 
Fins a 600.000 euros…………….24%
Des de 600.000,01 euros en endavant (retribucions satisfetes per un mateix                pagador): 45%
 

 • Rendiments del capital mobiliari derivats de la cessió a tercers de capitals propis derivats de la disposició anticipada del capital invertit en un pla d’estalvi a llarg termini o de la superació del límit d’inversió màxim anual de 5.000 euros en aquests instruments d’estalvi: 19%.

 

 • Rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge (art. 101.10 LIRPF) sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica: 24%

 
Vegeu quadre resum de retencions i ingressos a compte de l’IRPF aplicables en el 2015 i el 2016:
En aquest enllaç
 
2. Impost sobre societats
 
2.1 Retencions i ingressos a compte 2016
 
Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016, el tipus de retenció o ingrés a compte de caràcter general serà del 19%.
 
En el següent quadre exposem els percentatges de retenció aplicables en el 2015 i el 2016 segons la data en què es produeixi el naixement de l’obligació de retenir:
 

Data

Percentatge de retenció a compte

Entre l’01-01-2015 i l’11-07-2015

20%

Entre el 12-07-2015 i el 31-12-2015 (RDL 9/2015)

19,50%

A partir de l’01-01-2016

19%

 
3. Impost sobre la renda de no residents
Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016, el tipus de retenció o ingrés a compte  de caràcter general serà del 19%.
El següent quadre comparatiu exposa els conceptes de renda i els tipus de gravamen que s’han modificat, així com els tipus de gravamen aplicables en el 2015 i el 2016 segons la data en què es produeixi la meritació de la renda sotmesa a gravamen:
 

Concepte de renda

Tipus aplicable en el 2015 fins a l’11-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable en el 2015 des del 12-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable en el 2016 des del 01-01-2016

Percentatge

Gravamen complementari per transferència a l’estranger de rendes d’establiments permanents d’entitats no residents
Gravamen general de l’article 25.1.a) per a les rendes obtingudes pels residents en països de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària
Dividends i rendes derivades de la participació en fons propis de l’article 25.1.f)
Interessos i altres rendiments derivats de la cessió a tercers de capitals propis
Guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions d’elements patrimonials

20%

19,50%

 19%

 
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.