L’IVA en les bestretes de clients

by | 21 de maig de 2019

Quan es rep una bestreta, s’ha d’emetre una factura, en la qual ha d’anar desglossat l’IVA, que s’ha d’ingressar en la pròxima declaració, no en la declaració relativa a la data d’emissió de la factura.

A vegades s’haurà preguntat quan ha de declarar l’IVA en les bestretes de clients, o preguntes com si haig de fer una factura per la bestreta. S’ha de descomptar de la factura definitiva?
La bestreta de client és la quantitat de diners que un client ens lliura a compte d’una venda o servei. Molts empresaris o professionals a vegades no ingressen l’IVA de les bestretes per desconeixement o un mal assessorament. Pensen que és una provisió de fons i que ja ho facturaran tot quan es realitzi la venda definitiva.

Atenció. És una pràctica errònia, però relativament habitual, no ingressar l’IVA de les bestretes rebudes dels clients, ja que es pensa que no hi ha problema, perquè ja es facturarà tot quan s’emeti la factura de venda.

La bestreta no és més que els diners que es rep en el moment actual a compte d’una futura venda o prestació de serveis i que lògicament, es descomptarà del preu final en el moment en què es produeixi la venda o el servei.
Com veurem més endavant, la bestreta s’ha de documentar i es farà mitjançant una factura. No n’hi ha prou fent-ho en un rebut, o en un albarà o factura proforma. El document ha de ser la factura amb el seu IVA corresponent amb l’esment exprés de “bestreta”.
La Llei de l’IVA i la meritació de la bestreta
En relació amb les bestretes, la Llei 37/1992 de l’IVA, en el seu article 75.dos, regula la meritació de les bestretes, i diu:
“No obstant el disposat en l’apartat anterior, en les operacions subjectes a gravamen que originin pagaments anticipats anteriors a la realització del fet imposable l’impost es reportarà en el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts”.
Sobre la base de l’anterior ha de tenir clar que si rep una bestreta haurà d’emetre una factura. En aquesta factura haurà d’anar desglossat l’IVA que ingressarà en la pròxima declaració.

Atenció. L’IVA l’ha d’ingressar en el trimestre de la data que el cobri. No en la declaració corresponent al trimestre de la data de la factura.

Per tant, quan es rep una bestreta, s’ha d’emetre una factura, en la qual ha d’anar desglossat l’IVA, que s’ha d’ingressar en la pròxima declaració, no en la declaració relativa a la data d’emissió de la factura. Quan es formalitzi la venda, en la nova factura s’han de descomptar les bestretes rebudes, reflectint-hi només l’IVA pendent de facturar.
Quan no hem d’expedir factura per la bestreta d’un client?
L’article 2 del Reglament de facturació ens detalla quan hi ha l’obligació d’expedir factura i sobre les bestretes de clients ens diu el següent:
“També s’haurà d’expedir factura i la seva còpia pels pagaments rebuts amb anterioritat a la realització dels lliuraments de béns o prestacions de serveis pels quals així mateix s’hagi de complir aquesta obligació conforme al paràgraf anterior, a excepció dels lliuraments de béns exempts de l’impost sobre el valor afegit per aplicació del que es disposa en l’article 25 de la Llei de l’impost”.
Per tant, no és obligatori expedir factura per les bestretes en el cas dels LLIURAMENTS INTRACOMUNITARIS.
Model 347. Declaració anual d’operacions amb tercers
D’altra banda, tingui en compte que en el model 347, o declaració anual d’operacions amb tercers, la informació es desglossa per trimestres, si la bestreta i l’operació són en trimestres diferents es podrien produir incoherències entre la declaració del deutor i la del creditor.
Per tant, per evitar la possible sanció per ingressar l’IVA fora de termini i per la incorrecció en la declaració d’operacions amb tercers, si es troba en aquesta situació, li recomanem que repercuteixi l’IVA de les bestretes i l’ingressi en el moment del seu cobrament, i no en la declaració corresponent a la data de la factura.

Atenció. Si la bestreta es va fer en un trimestre i l’operació final en un altre, és possible que la nostra declaració (mal feta) no coincideixi amb la informació que també envia a Hisenda el nostre client i “saltin les alarmes.” Si ens detecten haurem de respondre a dues possibles sancions. Una d’elles per ingressar l’IVA en el trimestre equivocat (ingressos fora de termini) i una altra per presentar de manera incorrecta el model 347.

Exemple:
El 15 de maig de 2019 rep una bestreta d’un client per import de 605 euros com a avançament del pagament d’un servei que prestaràs el mes de juliol per import total de 1.500 euros (IVA no inclòs).
Aquest dia haurà d’expedir la factura per la bestreta:
Factura

Bestreta a compte     500,00
IVA  (21%)     105,00
—————————– ———-
Total factura    605,00

 
En prestar el servei el 20 de juliol ha de fer la factura per la totalitat i reflectir la bestreta realitzada:
Factura

Descripció del servei realitzat   1.500,00
– Bestreta a compte      500,00
IVA (21%1.000)      210,00
——————————————— ————
Total factura 1.210,00

En aquest exemple, com que la bestreta la va cobrar al maig s’haurà d’incloure l’IVA repercutit (105 euros) en la declaració corresponent al segon trimestre.
En realitzar l’operació al juliol, haurà de declarar la resta de l’IVA (210 euros) en el tercer trimestre.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.