L’IVA de les factures impagades. Com s’ha de procedir?

by | 15 de febrer de 2016

Desgraciadament són moltes les empreses que han sofert algun impagament en les seves factures, sobretot en aquests últims anys de crisi. En aquests casos és lògic que l’empresari o professional que expedeix la factura vulgui recuperar, almenys, la part de l’IVA corresponent pel repercutit. Això implicarà amb caràcter general, la rectificació de l’impost que havia estat repercutit. No obstant això per poder fer-ho s’han de respectar unes normes d’àmbit comptable, però sobretot d’àmbit fiscal.

Quins criteris s’han de respectar en l’àmbit fiscal?
En els aspectes fiscals, la normativa que regula l’IVA, en la seva redacció vigent des de l’1de gener de 2015, disposa que la base imposable de l’impost es pot reduir quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades resultin incobrables totalment o parcial. I perquè aquests crèdits puguin ser considerats com incobrables han de reunir, fiscalment, les següents condicions:
 

  • Que hagi transcorregut un any des de la meritació de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit derivat del mateix.

 

  • Aquest termini passa a ser de sis mesos quan el titular del dret de crèdit és una PIME, és a dir, que es tracti d’un empresari o professional el volum d’operacions l’any natural immediat anterior del qual no hagi excedit de 6.010.121,04 euros. No obstant això, des de l’1-1-2015, les PIME podran modificar la base imposable ja sigui quan hagi transcorregut el termini de sis mesos esmentat o bé podran esperar al termini general d’un any que s’exigeix per a la resta d’empreses.

 
També hem de recordar que, en les operacions a termini, l’any o, si escau, el termini de sis mesos, començarà a comptar des del venciment del termini o terminis impagats, no des de la meritació de l’impost repercutit així com que n’hi haurà prou amb instar el cobrament d’un dels terminis perquè el crèdit sigui considerat fiscalment incobrable i la base imposable es pugui reduir en la proporció que correspongui pel termini o terminis impagats.
 

  • Com no pot ser d’una altra manera, la qüestió es complica amb referència a les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa que, de fet, ha tingut molt poc èxit pels motius que tothom coneix.

 

  • Una altra condició òbvia és que totes aquestes circumstàncies hagin quedat adequadament reflectides en els llibres registres d’IVA.

 

  • També és necessari que el destinatari de l’operació actuï en la condició d’empresari o professional.

 

  • I, finalment, que el subjecte passiu hagi instat el seu cobrament mitjançant reclamació judicial o per mitjà de requeriment notarial.

 
Quins criteris s’han de respectar en l’àmbit comptable?
 
Existeixen diverses consultes plantejades a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), en totes elles s’indica com a base comuna i amb caràcter general, la regulació sobre factures rectificatives en cap cas origina un canvi en el tractament comptable d’aquestes operacions. És a dir, l’emissió d’una factura rectificativa, comptablement solament donarà lloc als ajustos derivats de les operacions que hagin donat motiu a la seva expedició.
 
I ja entrant en el tema concret que ens ocupa, l’ICAC entén que, sobre les situacions recollides en l’article 80, apartat quatre, de la LIVA, el reflex comptable d’una situació de risc de crèdit, en la mesura que es produeixin les circumstàncies que d’acord amb la legislació fiscal facin efectiva la reducció de la base imposable de l’IVA, l’empresa haurà de registrar la disminució de la partida de deutes amb la Hisenda Pública per l’IVA reportat amb motiu del lliurament de béns o de la prestació de serveis, pel que podrà emprar el compte 477 “Hisenda Pública, IVA repercutit”, recollida en la cinquena part del PGC, que en qualsevol cas suposarà un deute menor amb l’Administració Pública. La contrapartida serà un ingrés que figurarà en el compte de pèrdues i guanys, com un ajust a la imposició indirecta. Com podem veure no s’esplaia en detalls pràctics sinó que ens ofereix tot un assentament comptable en la més pura redacció.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.