Les empreses estan obligades a formar als seus treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals

by | 17 de març de 2016

Els treballadors, d’acord amb la la seva formació i seguint les instruccions de l’empresari, han d’utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció i els dispositius de seguretat existents; informar immediatament al superior jeràrquic directe i als encarregats de la gestió de la prevenció sobre qualsevol situació de risc que detectin. Cada vegada que l’empresa contracta a un nou empleat, sigui mitjançant un contracte fix o un de temporal l’ha de formar i l’ha d’informar sobre els riscos existents en el seu lloc de treball.

Volem recordar-los que l’empresari ha de complir amb totes les exigències establertes en la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el Reial decret 39/1997 pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
Què és la prevenció de riscos laborals?
És el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.
Què es pretén amb la Llei de prevenció de riscos laborals?
Promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.
Per a què serveix la prevenció?

 • Per eliminar els accidents de treball i malalties professionals.
 • Per treballar en condicions segures.
 • Per complir amb les normes vigents i evitar sancions.
 • Per millorar la gestió de l’empresa.
 • Per millorar la satisfacció dels treballadors i la motivació, augmentant així la productivitat i els beneficis de l’empresa.

Formació dels treballadors
Entre altres obligacions, l’empresari té l’obligació de formar als treballadors sobre els riscos del seu lloc de treball o funció i de les mesures preventives aplicades per a aquests riscos. La formació ha de ser teòrica i pràctica, i s’ha d’actualitzar per adaptar-se a l’evolució o a l’aparició de nous riscos.
Si el seu servei de prevenció s’encarrega de realitzar els cursos formatius, verifiqui que tots els seus empleats assisteixen i signen el justificant d’assistència. Verifiqui que aquest document reflecteix un resum del contingut de la formació que s’ha cursat.
Cada vegada que l’empresa contracta a un nou empleat, sigui mitjançant un contracte fix o un de temporal l’ha de formar i l’ha d’informar sobre els riscos existents en el seu lloc de treball.
Documenti per escrit que ha complert amb les seves obligacions d’informació: quan lliuri el contracte de treball, prepari també un document que detalli els riscos del lloc i els riscos que hi hagi en les seves instal·lacions. Així mateix, reflecteixi les mesures preventives que hagi adoptat i faci que el seu empleat signi aquest document.
Pla de prevenció
Des del moment en el qual es contracta a un treballador o s’intervé en activitats de subcontractació, tant en centres propis com en centres de treball de tercers, l’empresari ha de complir amb les obligacions legals imposades per la legislació en matèria preventiva.
El personal autònom també té obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
El pla constitueix una recopilació estructurada de les normes, criteris, procediments, instruccions, accions i recomanacions amb la finalitat d’assegurar la bona gestió del conjunt de factors que influeixen en la prevenció de riscos laborals i en la coordinació amb la resta d’activitats de l’empresa, tenint en compte els objectius fixats per la direcció. El contingut fonamental que ha de contemplar el pla de prevenció es resumeix en:

 • L’estructura organitzativa, responsabilitats, pràctiques, procediments, processos i recursos necessaris per portar terme la política de prevenció.
 • La documentació necessària, en forma de procediments i instruccions aplicables.
 • L’avaluació de riscos.
 • La planificació de l’acció preventiva.

Mitjançant aquest pla de prevenció, podrà donar compliment a les obligacions que té l’empresari en matèria de prevenció de riscos laborals, com per exemple:

 • Avaluar els riscos laborals dels seus treballadors i actualitzar-los quan variïn les circumstàncies i condicions de treball.
 • Implantar, aplicar i controlar el pla de prevenció de riscos laborals i la planificació preventiva.
 • Integrar l’activitat preventiva en la gestió de l’empresa.
 • Adoptar totes les mesures necessàries per a la protecció de la salut i seguretat dels seus treballadors.
 • Informar els seus treballadors dels riscos que els afecten en el treball i de les mesures i activitats de protecció i prevenció i de les adoptades en casos d’emergència.
 • Formar als seus treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Disposar de la documentació exigida per la legislació de prevenció de riscos.
 • Consultar i fer participar els seus treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Disposar d’un pla d’emergència.
 • Vigilància de la salut dels seus treballadors.
 • Disposar d’un arxiu amb la documentació de prevenció de riscos a la disposició de l’autoritat laboral.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.