En què consisteix un acte de conciliació laboral per a les empreses i empleats?

by | 24 de març de 2017

Abans d’iniciar un procés judicial, l’empleat i l’empresa poden arribar a un acord en l’acte de conciliació laboral. Aquest procediment és obligatori en les reclamacions més habituals, quan el treballador no està conforme amb l’acomiadament o quan se li deuen salaris. Li expliquem el que ha de saber sobre aquest tema.

Li recordem que per iniciar un procés de conciliació laboral en el SMAC és necessari presentar el que es coneix com a ‘papereta de conciliació’ davant el registre d’aquest servei de mediació.
La papereta de conciliació, és una fase del procediment laboral, obligatòria i prèvia a la via judicial, per intentar arribar a un bon acord i que sigui satisfactori per a ambdues parts (empresa – treballador) mitjançant la celebració d’un acte de conciliació.
Exemples de papereta de conciliació: per acomiadament, per reclamació de salaris i accidents laborals, modificació substancial de les condicions de treball,  indemnització per acomiadament improcedent, objectiu, disciplinari, nul, hores extres, etc.

Atenció. L’acte de conciliació, és un requisit previ per a la tramitació de qualsevol procediment per acomiadament davant el jutjat social. S’exceptuen d’aquest requisit els processos que exigeixin la reclamació prèvia en via administrativa.

A qui afecta?

 • Treballador que rebi carta d’acomiadament al·legant qualsevol causa.
 • Treballador acomiadat verbalment, impedint-li l’accés al lloc de treball.

En tots dos casos, si el treballador no considera justificada l’acció empresarial, ha d’iniciar les actuacions de conciliació.
 
La conciliació administrativa és un intent d’evitar el judici laboral

Abans d’iniciar un procés judicial, l’empleat i l’empresa poden arribar a un acord en l’acte de conciliació laboral. Aquest procediment prejudicial és obligatori en les reclamacions més habituals, quan el treballador no està conforme amb l’acomiadament o quan se li deuen salaris.
No obstant això no és necessari que hi hagi acte de conciliació i l’empleat pot presentar directament la demanda per reclamar sobre temes com:

 • Les vacances
 • La mobilitat geogràfica
 • Les modificacions substancials de les condicions de treball
 • Les suspensions del contracte
 • Les reduccions de jornada per causes objectives
 • La conciliació de la vida familiar i laboral
 • La defensa dels drets fonamentals

 
Procediment

El primer pas per demandar sol ser presentar una papereta de conciliació. En presentar-la, se cita al treballador i a l’empresa perquè acudeixin a un acte de conciliació administratiu per veure si arriben a un acord que eviti el judici.
Les paperetes es presenten davant els serveis de mediació, arbitratge i conciliació de cada comunitat autònoma, per la qual cosa cadascuna té un servei propi (SMAC, CEMAC, UMAC, etc.) amb les seves pròpies especialitats, però en general tots funcionen de forma similar.
 
Termini:

 • En el cas de l’acomiadament són 20 dies hàbils, que és també el temps per presentar una demanda.
 • En el cas de reclamar salaris o el reconeixement d’un dret el termini és d’un any.

Una vegada sol·licitat l’acte de conciliació, mitjançant la papereta de conciliació, el SMAC citarà en una data, hora i lloc determinat al treballador i a l’empresa per a l’acte de conciliació. En la majoria de casos, l’empresa s’assabenta de la reclamació de l’empleat en rebre la citació del SMAC.
L’acte de conciliació se celebra davant un lletrat conciliador o un funcionari del SMAC i han d’acudir:

 • Un representant de l’empresa
 • El treballador o el seu representant

No és necessari que els representants siguin advocats, encara que és convenient que ho sigui.
 
Com pot acabar l’acte de conciliació?

L’acte de conciliació pot acabar de 4 formes fonamentalment:

 • Desistiment: per no acudir el demandant o per voler retirar la papereta presentada. En aquest cas, s’arxiva la papereta de conciliació. Si el treballador encara està en termini de reclamar, haurà de començar de nou tot el procés.
 • Amb avinença: quan s’arriba a un acord entre el treballador i l’empresa.
 • Sense avinença: quan l’empresa acudeix a l’acte de conciliació però no s’arriba a cap acord.
 • Sense efecte: quan l’empresa no acudeix a l’acte de conciliació. En aquests casos se sol indicar en l’acta si consta que l’empresa ha rebut o no la citació.

 
Impugnació:

L’acord de conciliació o mediació podrà ser impugnat per les parts i pels qui poguessin sofrir perjudici per aquell, davant el jutjat o tribunal competent per conèixer de l’assumpte objecto de la conciliació o mediació, mitjançant exercici de l’acció de nul·litat per les causes que invaliden els contractes.
L’acció caducarà al cap de trenta dies hàbils següents a aquell en què es va adoptar l’acord. Per als possibles perjudicats el termini comptarà des del moment que ho coneguessin.
 
Execució:

L’acordat en conciliació o mediació tindrà força executiva entre les parts intervinents sense necessitat de ratificació davant el jutge o tribunal, i es poden dur a efecte pel tràmit d’execució de sentències.

Atenció. Si l’empresa i l’empleat arriben a un acord en l’acte de conciliació cal tenir en compte que cal complir-lo obligatòriament, com si fos una sentència. En cas contrari, es pot reclamar el seu compliment davant el jutjat social.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.