Com l’afectarà davant Hisenda l’aprovació de la reforma de la Llei General Tributaria? L’hi expliquem en 5 claus

by | 21 d'octubre de 2015

Entre les principals novetats de la reforma figura la que permet donar publicitat de llistats de morosos amb deutes i sancions pendents superiors a un milió d’euros, que no hagin estat pagats en el termini d’ingrés voluntari, tret que es trobin ajornats o suspesos, o l’ampliació del termini de la inspecció a 18 mesos i la possibilitat comprovar les obligacions tributàries encara en el cas d’exercicis prescrits.

Els volem informar que en el BOE del dia 22 de setembre, s’hi publicà la Llei 34/2015 de modificació parcial de la Llei General Tributària, que va entrar en vigor el dia  12 d’octubre, excepte el relatiu a l’obligació de la gestió i aportació dels llibres de forma periòdica i per mitjans telemàtics que ho farà l’1 de gener de 2017.
Per la seva importància, volem ressenyar-los ara els principals aspectes d’aquesta reforma a manera de 5 claus importants que poden afectar a les seves relacions amb Hisenda, sense perjudici que en altres circulars o comunicats els informem més detingudament d’aquestes i d’altres novetats que ha de conèixer:
 

  • Publicació de llistats de deutors amb Hisenda (“llistat de morosos”): per motius d’interès general, i per lluitar contra el frau fiscal, s’autoritza la publicació de llistats de contribuents amb deutes i sancions pendents superiors a un milió d’euros, que no s’haguessin pagat en el termini d’ingrés voluntari, tret que es trobin ajornats o suspesos, que estarà disponible a final d’aquest any, respecte als deutors a 31 de juliol de 2015. A més, en el primer semestre de cada any natural es publicarà un llistat amb aquells que estiguin en aquesta circumstància el 31 de desembre de l’any previ.

 

  • La prescripció del dret a liquidar no afecta ni transcendeix al dret a comprovar i investigar: s’amplien les potestats de comprovació i recerca, regulant el dret a comprovar les obligacions tributàries en el cas d’exercicis prescrits, sempre que calgui en relació amb obligacions d’exercicis no prescrits, i es fixa un termini de 10 anys per a la comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensació o deduccions aplicades o pendents d’aplicació.

 

  • Nous terminis màxims per al procediment d’inspecció:

S’estableix que les actuacions del procediment d’inspecció hauran de concloure en el termini de:
a) 18 mesos, amb caràcter general (abans era de 12 mesos)
b) 27 mesos (nou), quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que la xifra anual de negocis de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per auditar els seus comptes.
  2. Que l’obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al règim especial de grup d’entitats que estigui sent objecte de comprovació inspectora.

 
 

  • S’estableix una nova sanció per conductes artificioses o fraudulentes: es regula una nova infracció greu per sancionar supòsits que ja hagin estat declarats per l’administració com a conflicte en l’aplicació de la norma tributària: que persegueixen els estalvis fiscals obtinguts mitjançant actes ja qualificats per l’Administració tributària com a abusius i en els quals es produeixi reiteració.

 

  • Llibres registre i factures (nou sistema de gestió de l’IVA): es preveu en la norma el desenvolupament reglamentari de les obligacions formals necessàries per fer efectiu el Projecte de subministrament immediat d’informació (Projecte SII) que començarà a funcionar l’1 de gener de 2017 -casos en els quals l’aportació o la gestió dels llibres registre es pugui efectuar per mitjans electrònics-. El Projecte SII suposa un nou sistema de gestió de l’IVA amb informació en temps real de les transaccions comercials. Cada facturació dels contribuents serà enviada a l’Agència Tributària i els llibres registro s’aniran formant amb cadascun dels enviaments del detall de les operacions realitzades.

 
A més, en relació amb els Llibres Registre, es tipifica com a nova infracció el retard en l’obligació de portar els Llibres Registre a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària mitjançant el subministrament dels registres de facturació, que se sancionarà amb una multa pecuniària proporcional d’un 0,5 per cent de l’import de la factura objecte del registre, amb un mínim trimestral de 300 euros i un màxim de 6.000 euros. I també s’estableix que la factura deixarà de ser un mitjà privilegiat de prova per demostrar l’existència d’una operació, per la qual cosa una vegada que l’Administració qüestiona amb fonament la seva efectivitat, correspon a l’obligat tributari aportar proves sobre la realitat de les operacions.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.