Atenció! Des del 2 d’octubre les societats civils, comunitats de béns, associacions i professionals amb col•legiació obligatòria s’hauran de relacionar electrònicament amb l’AEAT

by | 5 d'octubre de 2016

A partir del 2 d’octubre s’incorporen a l’obligatorietat de relacionar-se electrònicament amb l’AEAT, a més dels obligats tributaris que ja tenien obligació de fer-ho així en determinats tràmits, com les societats o els contribuents inscrits en el REDEME (notificacions electròniques obligatòries o presentació telemàtica de declaracions), uns altres com són les entitats sense personalitat jurídica (per exemple, societats civils i qualsevol comunitat de béns com una comunitat de veïns) i professionals amb col·legiació obligatòria.

L’informem que a partir del 2 d’octubre de 2016 (data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques), s’obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica s’inclouen les associacions, les societats civils, les comunitats de béns, les herències jacents i les comunitats de propietaris.
A més es deixa la porta oberta al fet que, mitjançant norma reglamentària, l’obligació s’estengui a altres col·lectius de persones físiques.
Per tant, tingui en compte que l’AEAT interpreta que, a partir del 2 d’octubre, s’incorporen a l’obligatorietat de relacionar-se electrònicament, a més dels obligats tributaris que ja tenien obligació de fer-ho així en determinats tràmits, com són les societats o els contribuents inscrits en el REDEME (notificacions electròniques obligatòries o presentació telemàtica de declaracions), uns altres com les entitats sense personalitat jurídica (per exemple qualsevol comunitat de béns com una comunitat de veïns) i professionals amb col·legiació obligatòria.
Aquesta relació electrònica comprèn tant les notificacions com la presentació de documents i sol·licituds a través de registre.
La presentació de declaracions i autoliquidacions es continuarà fent com fins ara, per no estar afectada per la Llei 39/2015.  Per exemple un model 303 (IVA) o 130 (pagaments fraccionats IRPF), es poden seguir presentant com abans, això és, emplenant l’imprès a través de la seu electrònica de l’AEAT, imprimint-lo i presentant-lo en paper a l’AEAT o en l’entitat col·laboradora.

Atenció. Les presentacions de documents i sol·licituds dirigits a l’Agència Tributària s’han de realitzar obligatòriament a través del registre electrònic
 
(www.agenciatributaria.gob.es)

En l’àmbit duaner, tots els operadors econòmics (persones físiques o jurídiques que es relacionen amb l’administració per a l’aplicació de la legislació duanera en el desenvolupament d’una activitat professional) han d’efectuar la presentació dels documents i sol·licituds prevists en la legislació duanera obligatòriament a través del registre electrònic (www.agenciatributaria.gob.es), excloses únicament les excepcions establertes en el Codi Duaner de la Unió i en els Reglaments que el desenvolupen.
L’incompliment d’aquesta obligació pot ser constitutiu de la infracció tributària prevista en l’article 199 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que estableix la imposició d’una sanció consistent en multa pecuniària fixa de 250 euros.
S’exclouen d’aquesta obligació de presentació per via electrònica les excepcions previstes en la resta de la normativa vigent que obliguen a la presentació en paper o suport físic (originals d’avals, documents notarials, judicials, etc.).

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.