Assegurança de Responsabilitat Civil per a administradors i directius

by | 16 de febrer de 2017

La regulació actual de les societats mercantils (Llei de societats de capital i codi penal), és especialment exigent amb els seus administradors i directius. Es poden trobar en la tessitura d’haver de fer front a demandes contra la seva persona que posin en perill el seu patrimoni personal o fins i tot la viabilitat de l’empresa que dirigeixen. Davant aquesta situació sorgeix la necessitat de protegir-se. Una solució davant aquesta situació és la de subscriure una assegurança de responsabilitat civil per a administradors i directius (coneguda com a pòlissa “D&O”).

No hi ha dubte que la regulació actual de les societats mercantils, és especialment exigent amb els seus administradors i directius. L’entorn en el qual els consellers, administradors i directius adopten les seves decisions diàries és cada vegada més complex i dinàmic. El nou marc normatiu endureix la seva responsabilitat civil (Llei de societats de capital) i penal (Llei orgànica 1/2015 del codi penal).
Aquesta normativa estableix una responsabilitat solidària de tots els administradors que participin en l’adopció d’un acord perjudicial per al patrimoni empresarial, de socis o de tercers. A més, imposen l’assumpció com a pròpies de les obligacions socials incomplertes per no promoure la dissolució d’una empresa al seu temps tal com disposa la llei, i sancionen amb la inhabilitació del càrrec i la pèrdua de drets creditors com a conseqüència d’una acció de responsabilitat concursal. I sense oblidar-nos que penalitzen per la mera omissió de mesures de vigilància i la no implementació de programes de prevenció i detecció de riscos laborals.
Davant aquesta situació sorgeix la necessitat de protegir fins i tot el patrimoni de les persones que prenen decisions diàriament en qualsevol empresa. Una solució davant aquesta nova situació d’aquests òrgans socials és la de subscriure una assegurança de responsabilitat civil per a administradors i directius (coneguda com a “pòlisses D&O”).
Es tracta d’un contracte pel qual l’assegurador s’obliga a cobrir el risc del naixement a càrrec de l’administrador o directiu de l’obligació d’indemnitzar a un tercer els danys i perjudicis causats per un fet relatiu a la seva actuació com a tal i de les conseqüències de la qual és civilment responsable. És a dir, és una assegurança que cobreix la responsabilitat civil de consellers i directius exonerant el seu patrimoni personal per reclamacions de tercers derivades d’actes incorrectes en l’exercici del càrrec.
Recordi que aquest tipus d’assegurances:

– Protegeix el patrimoni personal de les persones físiques. No és una assegurança per a l’empresa, encara que en sigui el prenedor habitual.
 
– Únicament respon de perjudicis financers, no cobreix danys corporals ni materials.

Habitualment garanteixen, les despeses de defensa, (incloses les costes processals) de recerca així com a les indemnitzacions degudes com a conseqüència de reclamacions de tercers presentades durant el període de vigència de l’assegurança. Igualment, sempre que la pròpia societat figuri com a assegurada, assumeixen com a cobertura bàsica el reemborsament a la societat de la indemnització que s’hagués abonat al directiu o administrador.
Per això, al moment de contractar una pòlissa d’assegurança D&O, o en revisar les pòlisses ja contractades, és important que siguin adequades a les necessitats i característiques de la societat i dels assegurats, i analitzar quins riscos cobreix i els seus efectes.
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Tens alguna consulta?

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: GESTORIA BARCELO SL. Finalitat: Enviament d'informació i/o comunicacions comercials. Legitimació: Consentiment de l'interessat. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.